بررسی مقایسه‌ای حضور پروتئین CD105 در ضایعات دهانی سرطانی و دارای دیسپلازی به روش رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی

  • نکیسا ترابی‌نیا Nakisa Torabinia استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ندا کارگهی Neda Kargahi استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مسعود نظری Masoud Nazari دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت آنژیوژنز و تشکیل عروق خونی جدید و ارتباط آن با پیشرفت ضایعات و نیز با توجه به حساسیت بروز پروتئین CD105 در مشخص کردن عروق خونی تازه، این مطالعه با هدف تعیین حضور نشانگر CD105 در ضایعات دیسپلاستیک و بدخیم انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تعداد 20 بلوک پارافینی دارای تشخیص دیسپلازی و 20 بلوک پارافینی دارای تشخیص کارسینوم سلول سنگ‌فرشی دهان که طی 10 سال اخیر به بخش آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی مراجعه کرده بودند و تشخیص دقیق دیسپلازی و یا کارسینوم بر اساس معیارهای هیستولوژی داده شده، با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب گردیدند. نمونه‌ها جهت تأیید تشخیص وجود نشانگر CD105 در بافت‌های مورد نظر به صورت ایمونوهیستوشیمیایی رنگ‌آمیزی و توسط دو پاتولوژیست هم‌زمان با میکروسکوپ نوری با بزرگ‌نمایی 400X مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین تعداد نواحی رنگ گرفته به عنوان میانگین دانسیته عروق دارای نشانگر CD105 در هر نمونه تعیین گردید. پس از آن داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 شده و اطلاعات به دست آمده با بکارگیری آزمون Mann-Whitney با سطح معنی‌داری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: میانگین بروز نشانگر CD105 در گروه ضایعات دیسپلاستیک 6/19 ± 7/58 و در گروه ضایعات سرطانی 8/63 ± 19/35 بود. آزمون Mann-Whitney اختلاف معنی‌داری میان بروز نشانگر CD105 در دو گروه نشان داد (0/001 >p value ).

نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت بروز نشانگر CD105 در عروق خونی جدید و افزایش معنی‌دار این نشانگر در ضایعات بدخیم، می‌توان نتیجه گرفت که پیشرفت ضایعه دیسپلاستیک به سمت بدخیمی همراه با تشکیل عروق خونی جدید می‌باشد و می‌توان از این نشانگر در بررسی سیر ضایعات دیسپلاستیک و یا به عنوان هدف درمانی در ضایعات بدخیم کمک گرفت.

کلید واژه‌ها: رنگ‌آمیزی، دیسپلاستیک، کارسینوم سلول سنگ‌فرشی

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Nakisa Torabiniaنت, Neda Kargahiنک, Masoud Nazariمن. بررسی مقایسه‌ای حضور پروتئین CD105 در ضایعات دهانی سرطانی و دارای دیسپلازی به روش رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):260-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1003

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد