##article.return## بررسی مقایسه‌ای حضور پروتئین CD105 در ضایعات دهانی سرطانی و دارای دیسپلازی به روش رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی دانلود ##common.downloadPdf##