بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از روشهای ترک سیگار

  • آرزو علایی Arezoo Alaee استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • آرش عزیزی Arash Azizi دانشیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • ناصر ولایی Naser Valai عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات تالاسمی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران
  • الهه پیمانی‌نژاد Elahe Peymaninejad دندان‌پزشک، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: دندان‌پزشک می‌تواند با آگاهی از روش‌های علمی ترک سیگار، انگیزه بیشتری به بیماران خود جهت ترک سیگار بدهد. این تحقیق با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان از روش‌های ترک سیگار و عوامل مرتبط با آن طراحی شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی، بر روی 400 نفر به صورت نمونه‌گیری با مراجعه مستمر انجام گرفت. پرسش‌نامه در سه بخش تهیه گردید که شامل سؤالات مربوط به ویژگی‌های فردی (12 سؤال)، آگاهی از روش‌های ترک سیگار (14 سؤال) و سؤالات نگرش که شامل 10 سؤال بود. در سؤالات آگاهی، به هر سؤال یک نمره اختصاص داده شد. کمترین نمره صفر و بیشترین نمره 14 و به هر گویه نگرش، نمره 0-1 اختصاص داده شد و حداکثر نمره نگرش 10 و حداقل نمره صفر در نظر گرفته شد. داده‌ها با آزمون 2χ و آنالیز رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.

يافته‌ها: تعداد شرکت کنندگان در این مطالعه (45/7 درصد) زن و (54/3 درصد) مرد بودند. سن آن‌ها 2/7 ± 34/4 بود. 100 درصد افراد آگاهی ضعیف داشتند و آگاهی متوسط و خوب وجود نداشت. در قسمت نگرش نسبت به روش‌های ترک سیگار، در 32 درصد، نگرش مثبت و50 درصد، نسبتاً مثبت و 18 درصد، نگرش منفی داشتند. ارتباط معنی‌داری بین جنسیت، دانشگاه محل تحصیل، سیگاری بودن دندان‌پزشک، داشتن فرد سیگاری در خانواده دندان‌پزشک، داشتن آموزش و مطالعه در زمینه روش‌های ترک سیگار، با آگاهی و نگرش آن‌ها دیده نشد. بین نمره آگاهی و سال فارغ‌التحصیلی دندان‌پزشکان ارتباط معنی‌داری وجود داشت (0/013 > p value). ارتباط معنی‌داری بین سن شرکت کنندگان و نوع نگرش آن‌ها وجود داشت (0/03 > p value).

نتیجه‌گیری: میزان آگاهی و نگرش در بین دندان‌پزشکان مورد مطالعه کمتر از شرایط قابل انتظار بود. برنامه‌ریزی آموزشی برای تقویت این امر در بین دندان‌پزشکان ضروری به نظر می‌رسد.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشک، آگاهی، نگرش، ترک سیگار.

درباره نویسندگان

آرزو علایی Arezoo Alaee, استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت ‚ استادیار بخش بیماری های دهان

آرش عزیزی Arash Azizi, دانشیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دانشیار بخش بیماری های دهان ودندان واحددندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

ناصر ولایی Naser Valai, عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات تالاسمی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

عضومرکزتحقیقات تالاسمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

الهه پیمانی‌نژاد Elahe Peymaninejad, دندان‌پزشک، تهران، ایران

دندانپزشک

چاپ شده
2016-11-26
استناد به مقاله
1.
Arezoo Alaeeآع, Arash Aziziآع, Naser Valaiنو, Elahe Peymaninejadاپ. بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از روشهای ترک سیگار. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26نوامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):221-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1022

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد