بررسی سواد سلامت دهان شهروندان شهر اصفهان در سال 1393-1394

  • زهرا سیدمعلمی Zahra Saied Moallemi استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مهدیه حقیقی Mahdiyeh Haghighi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سواد سلامت دهان، یکی از تعیین‌ کننده‌های مهم سلامت دهان و دندان است. با توجه به اهمیت این موضوع در برنامه‌ریزی برای ارتقای سلامت دهان جامعه، این مطالعه با هدف بررسی سواد سلامت دهان شهروندان شهر اصفهان انجام گردید.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعي بر روی 758 نفر از شهروندان بزرگسال اصفهان، با نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید که شامل 17 سؤال سواد سلامت دهان در چهار بخش درک مطلب خواندن، درک اعداد، گوش دادن و تصمیم‌گیری؛ سه سؤال در مورد رفتارهای سلامت دهان؛ سؤالاتی در مورد منابع کسب اطلاعات سلامت دهان، خودارزیابی وضعیت سلامت دهان، سن، جنس و تحصیلات بود. شهروندان به سه گروه دارای سواد سلامت دهان ناکافی (0-9)، مرزی (10-11) و کافی (12-17) نقسیم شدند. از آزمون‌های T-test، ANOVA، پس‌آزمون LSD (Least significant difference)، Chi square،Spearman  و رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 جهت تحلیل آماری داده‌ها استفاده شد.

يافته‌ها: از شهروندان اصفهانی، 53 درصد دارای سواد سلامت دهان کافی بودند. میانگین نمره‌ی سواد سلامت دهان افراد 11/1 (انحراف معیار 4/3) از 17 بود. سواد سلامت دهان خانم‌ها، بزرگسالان مسن‌تر و افراد دارای تحصیلات بالاتر بیشتر بود (0/05 > p value). افرادی که رفتارهای سلامت دهان مطلوب‌تری گزارش کردند، سواد سلامت دهان بالاتری نسبت به سایرین داشتند (0/006 = p value). همچنین افرادی که وضعیت سلامت دهان خود را ضعیف ارزیابی کردند در مقایسه با دو گروه دیگر، سواد سلامت دهان پایین‌تری داشتند (0/006 = p value). بیشترین منابع کسب اطلاعات سلامت دهان شهروندان اصفهانی به ترتیب دندان‌پزشک، رادیو- تلویزیون و اینترنت بود.

نتیجه‌گیری: سواد سلامت دهان شهروندان اصفهانی در این مطالعه ناکافی بود. لازم است متولیان سلامت دهان، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای بهبود سواد سلامت دهان جامعه انجام دهند.

کلید واژه‌ها: سواد سلامت، سواد سلامت دهان، سلامت دهان و دندان

درباره نویسندگان

زهرا سیدمعلمی Zahra Saied Moallemi, استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

استادیار

مهدیه حقیقی Mahdiyeh Haghighi, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دانشجو

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Zahra Saied Moallemiزس, Mahdiyeh Haghighiمح. بررسی سواد سلامت دهان شهروندان شهر اصفهان در سال 1393-1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):268-79. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1032

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد