بررسی ارتباط مرحله‌ی رویش دندانی عقل پایین و سن تقویمی در جوانان 17-21 سال

  • Ehsan Hekmatian احسان حکمتیان استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • میترا یداللهی Mitra Yadollahi دستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نجمه روشن‏ ضمیر Najmeh Roshanzamir دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • هادی کریمیان Hadi Karimiam دستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • آزاده تدین‌فرد Azadeh Tadayonfard دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مراحل رویش دندانی، شامل یک سری رویدادهای ثابت و به هم پیوسته‌ی قابل اندازه‌گیری است که می‌تواند برای تخمین سن، قابل استفاده باشد. بعد از سن 14 سالگی تنها دندان‌هایی که هنوز در حال تکامل هستند، مولر سوم می‌باشد. لذا در بازه‌ی سنی 17-21 سال تنها این دندان‌ها می‌توانند برای تخمین سن استفاده شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط مرحله‌ی رویش دندانی عقل پایین و سن تقویمی در جوانان 17-21 سال بود.

مواد وروش ها: در این مطالعه‌ی تحلیلی، 125 کلیشه‌ی پانورامیک (74 زن و 51 مرد) در بازه‌ی سنی 17-21 سال مورد بررسی قرار گرفت. مراحل رویش دندان مولر سوم پایین به چهار مرحله (1- عدم رویش، 2- رویش آلوئولی، 3- رویش لثه‌ای،
4- رویش کامل) تقسیم شد. سپس از ارتباط بین مراحل رویش با سن تقویمی، به منظور پیش‌گویی سن اشخاص، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون استفاده گردید.

یافته ها: ضریب همبستگی بین مراحل رویش دندان عقل سمت راست و چپ مندیبل و سن تقویمی به ترتیب 0/367  و 0/315 می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بین دو سمت راست و چپ زیاد (0/932) می‌باشد. معادله‌ی رگرسیون به دست آمده از این مطالعه برای تخمین سن، عبارت است از: (مرحله‌ی رویش عقل پایین سمت چپ 0/398-) (مرحله‌ی رویش عقل پایین سمت راست 1/055 + 16/854 = سن تخمینی) متوسط سنی در مراحل رویش آلوئولی، لثه‌ای و رویش کامل دندان عقل به ترتیب 18/2 ، 19 و 19/5 سال گزارش شد. 

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه می‌تواند به عنوان روش کمکی در تعیین سن افراد بالای 15 سال به کار رود.

کلید واژه‌ها: پزشکی قانونی، تخمین سن، سن دندانی

 

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
احسان حکمتیانEH, Mitra Yadollahiمی, Najmeh Roshanzamirنرض, Hadi Karimiamهک, Azadeh Tadayonfardآت. بررسی ارتباط مرحله‌ی رویش دندانی عقل پایین و سن تقویمی در جوانان 17-21 سال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 22ژوئن2018];:227-35. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1051

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد