بررسی آگاهی، دانش و نگرش دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد کاربرد سلول‌های بنیادی دندانی در دندان‌پزشکی

  • نصرت نوربخش Nosrat Nourbakhsh استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی،گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • سپهر ذره Sepehr Zarreh دانشجوي دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سلول‌های بنیادی که توانایی خودتکثیری و تمایز به حداقل دو نوع مختلف سلولی را دارند، می‌توانند در درمان بسیاری از بیماری‌ها نقش مهمی را ایفا کنند. هدف از این طرح، بررسی آگاهی، دانش و نگرش دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد کاربرد سلول‌های بنیادی دندانی در دندان‌پزشکی بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی بوده که بر اساس طراحی یک پرسش‌نامه ساختاریافته‌ای خودایفا با سؤالات بسته در بین 391 نفر دندان‌پزشک عمومی و متخصص شهر اصفهان انجام گرفت. داده‌های به دست آمده با آزمون‌های اسپیرمن، تی‌تست و مجذور کای آنالیز و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05 = α).

يافته‌ها: نمونه کلی پژوهش شامل 391 دندان‌پزشک عمومی و متخصص شاغل در شهر اصفهان بود. از این تعداد 245 نفر دندان‌پزشک عمومی و 63 نفر متخصص با مفهوم کلی واژه"سلول بنیادی" آشنایی داشتند. میانگین سن در کل پژوهش فوق 41 سال بود. ازمیان دندان‌پزشکان (22/2%) سابقه‌ی کار کمتر از 5 سال و (27/11%) بین 5 تا 10 سال و (50/8%) بیشتر از 10 سال داشتند. میانگین نمره کل آگاهی 3/92، دانش 2/63، نگرش 38/6 بود. ارتباط بین میانگین نمره آگاهی، دانش و نگرش نسبت به یکدیگر نشان داد که بین آگاهی و دانش ارتباط مستقیم و معنی‌‌داری مشاهده شد (r= 0/608, p value < 0/001) اما بین آگاهی و نگرش ارتباط معنی‌دار وجود نداشت (r = 0/099, p value = 0/085) و بین دانش و نگرش نیز ارتباط معنی‌داری یافت نشد (r = 0/055, p value = 0/332).

 نتیجه‌گیری: داده‌های به دست آمده مشخص ساخت که با وجود آگاهی و نگرش مثبت نسبتا بالا، دانش در مورد کاربرد سلول‌های بنیادی ضعیف است.

کلید واژه‌ها: آگاهی، دانش، نگرش، دندان‌پزشک، سلول‌های بنیادی.

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Nosrat Nourbakhshنن, Sepehr Zarrehسذ. بررسی آگاهی، دانش و نگرش دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد کاربرد سلول‌های بنیادی دندانی در دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):337-48. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1059

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد