بررسی مورفولوژی ریشه و کانال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر تهیه شده با cone-beam computed tomography در یک مرکز رادیولوژی در قزوین

  • مرجان بلبلیان Marjan Bolbolian استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان قزوین، قزوین، ایران.
  • مریم تفنگچی ها Maryam Tofangchiha دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، قزوین، ایران.
  • محمد قاسمی Mohammad Ghasemi دندان‌پزشک، قزوین، ایران.

چکیده

مقدمه: از دلایل عدم موفقیت در درمان ریشه، نداشتن آگاهی از مورفولوژی کانال ریشه است. در این مطالعه به بررسی ریشه و کانال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر CBCT (Cone beam computed tomography) پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی که در سال 1393 انجام گرفت، 83 تصویر CBCT در بایگانی یک مرکز تخصصی رادیولوژی که به دلایل مختلف تهیه شده بود، با نرم‌افزار Romexis Viewer ارزیابی شد. تصاویر بطور همزمان توسط یک رادیولوژیست و یک اندودنتیست در سه بعد، مورد بررسی قرار گرفت و داده‌ها ثبت گردید. در این تصاویر، متغیرهای زیر بررسی گردید: تعداد و مورفولوژی ریشه‌ها، تعداد کانال‌ها در هر ریشه، جهت انحنای ریشه و کانال‌ها در جهات باکولینگوالی و مزیودیستالی. همچنین مشخصات دموگرافیک و اطلاعات مرتبط از پرونده‌ی بیماران استخراج و ثبت شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 و با آزمون‌های آماری 2χ و فیشر مورد ارزیابی قرار گرفت (0/05 = α).

یافته­ ها: تعداد 115 دندان سانترال، 114 دندان لترال و 115 دندان کانین ماگزیلا بررسی گردید. از میان دندان‌های سانترال بررسی شده، 32/2 درصد مرد و  67/8 درصد زن بود، 99/1 درصد دارای کانال تایپ I و 0/9 درصد کانال تایپ V بود. از میان دندان‌های لترال بررسی شده، 31/6 درصد مرد و 68/4 درصد زن بود که 98/2 درصد تایپ  I و 1/8 درصد تایپ V را شامل می‌شد. از میان دندان‌های کانین بررسی شده، 29/6 درصد کانال‌ها تایپ 2/6 I، درصد تایپ V و 0/9 درصد (1 مورد) کانین دو ریشه که هر دو، تایپ I ورتوچی بودند.

نتیجه­ گیری: در هر گروه دندانی، حداقل یک مورد دارای مورفولوژی متفاوت و غیر شایع بود. توزیع مورفولوژی در زن و مرد یکسان مشاهده شد.

کلید واژه­ ها: آکانال ریشه، مورفولوژی، Cone-beam computed tomography. 

 

 

درباره نویسندگان

مرجان بلبلیان Marjan Bolbolian, استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان قزوین، قزوین، ایران.

استادیار

مریم تفنگچی ها Maryam Tofangchiha, دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، قزوین، ایران.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

محمد قاسمی Mohammad Ghasemi, دندان‌پزشک، قزوین، ایران.

دندانپزشک عمومی

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
Marjan Bolbolianمب, Maryam Tofangchihaمته, Mohammad Ghasemiمق. بررسی مورفولوژی ریشه و کانال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر تهیه شده با cone-beam computed tomography در یک مرکز رادیولوژی در قزوین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 2جولای2022];:236-43. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1074

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد