تأثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحی دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پايين بر روی کيفيت زندگی بعد از جراحی

  • الهام ارژنگ Elham Arzhang دستیار تخصصی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • احمد متقی Ahmad Motaghi استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران.
  • ابوالفتح حسین‌زاده Abolfath Hosseinzadeh استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران.
  • نسرین‌السادات دیباجی Nassrin Sadat Dybagi دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمد مظفری وانانی Mohammad Mozaffari Vanani کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: از جمله داروهايي كه براي كاهش عوارض بعد از جراحي دندان مولر سوم نهفته تجویز می‌شود، داروهاي كورتيكواستروييد هستند تا بدین‌وسیله سطح کیفیت زندگی بیماران بهبود یابد. هدف از اين مطالعه، تأثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحي دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پايين بر روي کيفيت زندگي بیماران بعد از جراحي بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روي 60 بيمار کاندید جراحي دندان مولر سوم نهفته‌ی پايين انجام شد. در 30 نفر (گروه مورد) نيم ساعت قبل از جراحي، دگزامتازون 8 ميلي‌گرم تجویز شد و گروه دوم به عنوان شاهد انتخاب شدند. به هر گروه دو پرسش‌نامه‌ی استاندارد سنجش سطح کيفيت زندگي، 14-OHIP (Oral Health Impact Profile-14) و HRQOL (Heath-Related Quality of Life) قبل از جراحي و 1، 7 و 14 روز بعد از جراحي داده شد. در هر گروه جمع نمرات دو پرسش‌نامه به عنوان نمره‌ی کيفيت زندگي محاسبه و در هر دو گروه با يکديگر مقايسه شد. نتايج با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS نسخه‌ی 18 و آزمون t، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنی‌داری (p value < 0/05) در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: ميانگين سطح کيفيت زندگي در دو گروه، يک روز بعد از جراحي، پايين‌تر از قبل از جراحي بود (p value = 0/001)، يک هفته بعد از جراحي بالاتر از يک روز بعد از جراحي بدست آمد (p value = 0/001) و در گروه مورد، دو هفته بعد از جراحي بالاتر از قبل از جراحي بود و در کل، ميانگين سطح کيفيت زندگي در گروه مورد، بالاتر از گروه شاهد نشان داده شد.

نتیجه‌گیری: جهت ارتقای سطح کيفيت زندگي بعد از جراحي دندان مولر سوم نهفته‌ی پايين، مي‌توان از دگزامتازون تزريقي قبل از جراحي استفاده کرد.

کلید واژه‌ها: دگزامتازون، دندان مولر سوم نهفته، کيفيت زندگي.

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
Elham Arzhangاا, Ahmad Motaghiام, Abolfath Hosseinzadehاح, Nassrin Sadat Dybagiند, Mohammad Mozaffari Vananiممو. تأثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحی دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پايين بر روی کيفيت زندگی بعد از جراحی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 22ژوئن2018];:244-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1085

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد