نقدی بر مقاله‌ی ارتباط پوسیدگی دندان‌های شیری و دائمی با دود سیگار محیطی در کودکان 12-8 سال در منطقه‌ی شرق اصفهان

  • طیبه‌السادات بقایی Tayebeh Sadat Tabatabaee دانشکده‌ی دندان‌‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فهیمه سلامی Fahimeh Salami دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • قاسم یادگارفر Ghasem Yadegarfar گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

قدی بر مقاله‌ی ارتباط پوسیدگی دندان‌های شیری و دائمی با دود سیگار محیطی در کودکان 12-8 سال در منطقه‌ی شرق اصفهان

 

 

مراجع

1. Ahmadi N, Farhad SH, Teymouri F, Haghayegh N, Rafiei E, Ghaedrahmati F, Barekatain M. Association of dental caries with passive smoking in 8‒12-year-old children in eastern Isfahan. J Isfahan Dent Sch 2015; 11(3): 216-22. [In Persian].
2. Parker R, Berman N. Blinding in observational studies. In: Parker R, Berman N. editors. Planning clinical research. Cambridge: Cambridge University Press; 2016. p. 334-40.
چاپ شده
2018-10-08
استناد به مقاله
1.
Tayebeh Sadat Tabatabaeeطب, Fahimeh Salamiفس, Ghasem Yadegarfarقی. نقدی بر مقاله‌ی ارتباط پوسیدگی دندان‌های شیری و دائمی با دود سیگار محیطی در کودکان 12-8 سال در منطقه‌ی شرق اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8اکتبر2018 [ارجاع شده 12جولای2020];:442-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1099

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد