نقدی بر مقاله‌ی مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریزنشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده

  • علی نوحه خوان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فهیمه سلامی دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • قاسم یادگارفر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

نقدی بر مقاله‌ی مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریزنشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده

مراجع

1. Jahadi S, Khademi AA, Seyed-Marvasti R, Dehghannejad M. Comparison of the effect of four common irrigants on microbial leakage in obturated root canals. J Isfahan Dent Sch 2015; 11(2): 103-9.
[In Persian].
2. Sedgwick P. Confounding in randomised controlled trials. BMJ 2010; 341: c5403.
3. Mohammadi Z. Sodium hypochlorite in endodontics: an update review. Int Dent J 2008; 58(6): 329-41.
4. Abou-Rass M, Piccinino MV. The effectiveness of four clinical irrigation methods on the removal of root canal debris. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1982; 54(3): 323-8.
5. Usman N, Baumgartner JC, Marshall JG. Influence of instrument size on root canal debridement. J Endod 2004; 30(2): 110-2.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
نوحه خوانع, سلامیف, یادگارفرق. نقدی بر مقاله‌ی مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریزنشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 22فوریه2019];:328-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1100

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'