ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی

  • فرزانه احراری Farzaneh Ahrari استادیار، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • فرزین هروی Farzin Heravi استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • پریا هروی Parya Heravi دانشجوی دندان پزشکی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • روزبه راشد Roozbeh Rashed استادیار، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • نگین غفاری Negin Ghaffari دانشجوی دندان پزشکی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • الهه شادکام Elaheh Shadkam دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی از این که چه عواملی در جذابیت لبخند بیماران متقاضی درمان ارتودنسی نقش بیشتری دارند، به ارتودنتیست در طرح‌ریزی درمان و نیز تصمیم به ارجاع بیماران جهت انجام درمان‌های جانبی کمک می‌کند. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر در میزان جذابیت لبخند بیماران متقاضی درمان ارتودنسی از نظر افراد عادی بود.

مواد و روش ها: داین یک مطالعه‌ی‌ توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی بود. تعداد 45 فتوگراف لبخند از نمای روبه‌رو، مربوط به 45 بیمار خانم متقاضی درمان ارتودنسی که مال‌اکلوژن کلاس یک، کلاس دو و یا کلاس سه داشتند، بررسی شد. نظر 60 فرد عادی (30 مرد و 30 زن) در مورد میزان جذابیت فتوگراف‌های لبخند سنجیده شد. از هر ارزیاب، خواسته شد که به تصاویر، بر اساس مقیاس VAS (Visual Analogue Scale) نمره‌ای از 0 تا 100 اختصاص دهند. سپس تصاویر لبخند، وارد نرم‌افزار Smile Analyzer شد و میزان دیده ‌شدن دندان‌های ثنایای بالا و لثه، درصد باکال‌کریدور، ایندکس لبخند، ارتفاع فیلتروم و ارتفاع کامیشور اندازه‌گیری گردید. در نهایت، تأثیر ویژگی‌های مختلف روی جذابیت لبخند با استفاده از آزمون رگرسيون خطی چندگانه بررسی شد.

يافته‌ها: آآزمون رگرسیون خطی نشان داد که بر اساس نظر کل داوران و نیز داوران مرد، از بین متغیرهای مورد بررسی، فقط ارتفاع فیلتروم، روی جذابیت لبخند تأثیر قابل توجهی داشت (p value < 0/05). بر اساس نظر داوران زن، دو متغیر ارتفاع فیلتروم و ارتفاع کامیشور، روی نمره‌ی جذابیت لبخند تأثیر قابل توجهی داشتند (p value < 0/05).

 نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که از دید افراد عادی، دو متغیر ارتفاع فيلتروم و ارتفاع کاميشور تأثیر قابل توجهی روی میزان جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی دارند، به‌طوری که با کاهش ارتفاع فیلتروم و افزایش ارتفاع کامیشور، جذابیت لبخند به صورت قابل پیش‌بینی کاهش می‌یابد.

کلید واژه‌ها: جذابیت لبخند، درمان ارتودنسی، میزان دیده‌ شدن لثه، باکال‌کریدور، مال‌اکلوژن، ارتفاع کامیشور، ایندکس لبخند

چاپ شده
2018-03-14
استناد به مقاله
1.
Farzaneh Ahrariفا, Farzin Heraviفه, Parya Heraviپه, Roozbeh Rashedرر, Negin Ghaffariنغ, Elaheh Shadkamاش. ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:113-22. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1125

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد