بررسی آگاهی و نگرش والدین کودکان دبستانی شیراز از خدمات دندان‌پزشکی پیشگیرانه در سال 1394

  • آزیتا آزاد Azita Azad استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • زهرا تلطف Zahra Tallatof استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • پگاه مومنی Pegah Moemeni عضو کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، واحد خودگردان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین کودکان دبستانی شهر شیراز از خدمات دندان‌پزشکی پیشگیرانه و بررسی ارتباط آن با تحصیلات والدین بود. 


مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، والدین 400 دانش‌آموز مقطع ابتدایی شهر شیراز در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. یک چک‌لیست به هر دانش‌آموز داده شد تا توسط والدینشان تکمیل شود. میزان آگاهی، بر حسب درصد پاسخ‌های درست محاسبه گردید و میزان استفاده از خدمات دندان‌پزشکی پیشگیرانه برای فرزندان به عنوان نگرش در نظر گرفته شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17 با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون‌های t مستقل و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند (05/0 > p value).


يافته‌ها: تعداد 400 نفر شامل 95 پدر (8/23 درصد)، 290 مادر (5/72 درصد) و 15 نفر سایر افراد (8/3 درصد) در این سنجش شرکت کردند. نمره‌ی آگاهی افراد مورد بررسی در خصوص خدمات دندان‌پزشکی پیشگیرانه، 4/20 ± 3/46 از 100 درصد بدست آمد. آگاهی والدین، ارتباط معنی‌دار و مستقیمی با میزان تحصیلات آنها نشان داد (05/0 > p value). نگرش والدین، ارتباط معنی‌دار و مستقیمی با میزان تحصیلات آنها داشت (05/0 > p value). وضعیت شغلی والدین (شاغل در مقایسه با بیکار/ خانه‌دار) بر نگرش آنها تأثیر قابل توجهی نداشت (05/0 < p value). والدین با آگاهی بیشتر، سطح نگرش بالاتری را نشان دادند (001/0 = p value). 


نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که آگاهی والدین مورد بررسی از خدمات دندان‌پزشکی پیشگیرانه ناکافی بود. لذا افزایش اطلاعات آنها از طریق برنامه‌های آموزشی پیشنهاد می‌شود.


کلید واژه‌ها: نگرش و آگاهی، والدین، فیشور‌سیلانت، فلورایدتراپی، ارتودنسی پیشگیرانه.

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
AZITA AZAD, آزیتا آزاد; ZAHRA TALLATOF, زهرا تلطف; PEGAH MOEMENI, پگاه مومنی. بررسی آگاهی و نگرش والدین کودکان دبستانی شیراز از خدمات دندان‌پزشکی پیشگیرانه در سال 1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, [S.l.], p. 250-257, اوت 2017. ISSN 2008-6989. Available at: <http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1128>. Date accessed: 23 نوامبر. 2017.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد