##article.return## ارزيابي بالینی ترمیم‌های آمالگام باند شونده در دندان‌هاي پرمولر معالجه ريشه شده دانلود ##common.downloadPdf##