مقایسه‌ی استحکام باند برشی و محل شکست باند دو نوع ماده‌ی ادهزیو Lc Fuji ortho و Transbond XT در ارتودنسی

  • سعید آذربایجانی Saeed Azarbaijani استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • دایان عارف Dayan Aref متخصص ارتودنسی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سمان‌های گلاس آینومر و گلاس آینومرهای رزین مدیفیه RMGI (Resin modified glass inomer) در صورتی‌که بتوانند استحکام باند کافی جهت اتصال براکت‌ها را فراهم کنند، به عنوان یک ادهزیو اپتیمال در ارتودنسی شناخته خواهند شد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی استحکام باند دو نوع ماده‌ی ادهزیو Lc Fuji ortho و Transbond XT بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 32 دندان پرمولر سالم کشیده شده، به دو گروه 16‌تایی تقسیم شد. گروه اول با Fuji Ortho Lc و گروه دوم با Transbond XT باند شدند. پس از گذشت 72 ساعت، استحکام باند برشی آنها اندازه‌گیری شد. سپس نمونه‌ها در یک دستگاه استریومیکروسکوپ با بزرگ‌نمایی 10 بررسی شدند و محل شکست باند آنها توسط شاخص ادهزیو باقی‌مانده ARI (Adhesive Remant Indea) امتیازدهی شد. داده‌ها با آزمون آماری t-test تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

يافته‌ها: میانگین استحکام باند برشی در گروه 1 برابر 7/73 و در گروه 2 برابر با 16/79 بود که تفاوت آنها از نظر آماری معنی‌دار بود (p value < 0/001). از نظر میزان شکست باند، بیشترین شکست مربوط به نمره‌ی 3 (بین 10 تا 90 درصد از ماده‌ی ادهزیو بر روی سطح دندان باقی‌مانده است) دیده شد.

نتیجه‌گیری: Fuji Ortho Lc دارای استحکام باند برشی کمتر از Transbond XT است، ولی در محدوده‌ی قابل قبول به عنوان ادهزیو ارتودنسی بود.

کلید واژه‌ها: استحکام باند برشی، براکت، ادهزیو.

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
Saeed Azarbaijaniسآ, Dayan Arefدع. مقایسه‌ی استحکام باند برشی و محل شکست باند دو نوع ماده‌ی ادهزیو Lc Fuji ortho و Transbond XT در ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 10آگوست2022];:264-70. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1149

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد