##article.return## مقایسه‌ی استحکام باند برشی و محل شکست باند دو نوع ماده‌ی ادهزیو Lc Fuji ortho و Transbond XT در ارتودنسی دانلود ##common.downloadPdf##