بررسي وضعيت کنترل عفونت در لابراتوارهاي دندان‌ پزشکی شهر کرمان

  • M Hashemipour
  • SH Mosharafian
  • S Mohammadalizadeh
  • M Ravaei
  • مریم السادات هاشمی پور استادیار، گروه آموزشی بیماریهای دهان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان دانشکده دند
  • شهرام مشرفیان استادیار، گروه آموزشی دندانپزشکی اطفال، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • سکینه محمد علیزاده کارشناس ارشد پرستاری کودکان، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم و اعصاب کرمان
  • حمیدرضا روایی دندان پزشک

چکیده

مقدمه: کارکنان لابراتوارهای دندان پزشکی به دلیل دریافت قالب‌ها و پروتزهای ضدعفونی نشده، در خطر آلودگی با عوامل عفونی می‌باشند. این مواد دارای میکروارگانیزم‌های متعددی هستند که ممکن است سبب ایجاد آلودگی عفونی متقاطع، از بیماران به کارکنان لابراتوار شوند. هدف از این پژوهش، بررسي وضعيت کنترل عفونت در لابراتوارهاي دندان پزشکی شهر کرمان در سال 86 بود.

مواد و روش‌‌ها: این پژوهش، یک بررسی مقطعی و توصیفی - تحلیلی بود. اطلاعات به وسیله پرسش‌نامه، از 38 لابراتوار دندان پزشکی شهر کرمان جمع‌آوری گردید. کارکنان لابراتوار از نظر اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، میزان تحصیلات)، وضعیت استفاده از وسایلی همچون دستکش، عینک و ماسک و وضعیت واکسیناسیون علیه هپاتیت B مورد بررسی قرار گرفتند. سرانجام، اطلاعات و یافته‌های اين پژوهش با استفاده از آزمون مجذور کاي، t-test و فیشر با استفاده از نرم‌افزارSPSS13.5 ، تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌‌ها: در مجموع، 103 نفر در 38 لابراتوار مشغول به كار بودند كه 85 نفر (5/82 درصد) مرد و 18 نفر (5/17 درصد) زن بودند. شایع ترین ماده‌ای که به عنوان ضدعفونی کننده در لابراتوارها مورد استفاده قرار می‌گرفت به ترتیب، گلوتارآلدئید، هیپوکلریت سدیم و الکل بود. این پژوهش نشان داد که 14 درصد تکنیسین‌های لابراتوارها از دستکش و 7/7 درصد از عینک در هنگام کار استفاده می‌کردند. 54 نفر (4/52 درصد) از تکنیسین‌های لابراتوار، ضد هپاتیت B واکسینه شده بودند.

نتیجه‌‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که ارتباط مناسبی بين دندان‌پزشکان و کارکنان لابراتوارهاي دندان‌پزشکي وجود ندارد. همچنین، وضعیت کنترل عفونت در لابراتوارهای دندان‌پزشکی کرمان، نامناسب می‌باشد.

كليد واژه‌ها: کنترل عفونت، لابراتوار، قالب، پروتز.

چاپ شده
2009-02-20
استناد به مقاله
1.
Hashemipour M, Mosharafian S, Mohammadalizadeh S, Ravaei M, هاشمی پورما, مشرفیانش, محمد علیزادهس, رواییح. بررسي وضعيت کنترل عفونت در لابراتوارهاي دندان‌ پزشکی شهر کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2009 [ارجاع شده 2جولای2022];4(1):17-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/115

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد