بررسی نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان نسبت به تجویز آنتی‌بیوتیک در بیماری‌های پریودنتال

  • جابر یقینی Jaber Yaghini دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمد شاه ابویی Mohammad Shahaboei دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نرگس نقش Narges Naghsh استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مسعود زارع بیدکی Masoud Zare Bidaki دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: داروهای آنتی‌بیوتیک، باعث بهبودی بیماری‌های عفونی شایع می‌شود. از سوی دیگر، مصرف داروهای آنتی‌بیوتیک، یکی از مهم‌ترین علت‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی است. علاوه بر لزوم استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در بسیاری از بیماری‌های دهان و دندان مانند بیماری‌های پریودنتال، الگوی تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در بسیاری از کشورهای جهان نامناسب می‌باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي نگرش و عملکرد دندان‌پزشكان عمومی شهر اصفهان نسبت به تجویز آنتي‌بيوتيك در درمان بیماری‌های پریودنتال بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، تعداد 140 دندان‌پزشک عمومی شهر اصفهان با روش نمونه‌گیری تصادفی آسان انتخاب شدند. به هر کدام از آنها یک پرسش‌نامه حاوی 9 سؤال نگرش و 7 سؤال عملکرد داده شد. سپس پرسش‌نامه‌ها جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

يافته‌ها: بر اساس استانداردهای پذیرفته شده، حدود 85 درصد (119 نفر) از دندان‌پزشکان، نگرش صحیحی در مورد تجویز آنتی‌بیوتیک در بیماری‌های پریودنتال داشتند و هیچ فردی با نگرش غلط در این مطالعه وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که حدود 34/3  درصد (48 نفر) از دندان‌پزشکان، دارای عملکرد متوسط و65/7  درصد (92 نفر) باقی‌مانده دارای عملکرد خوبی در تجویز آنتی‌بیوتیک در بیماری‌های پریودنتال بودند. در ضمن رابطه‌ی معنی‌داری بین نگرش و عملکرد وجود نداشت (p value = 0/5, r = -0/05). 

نتیجه‌گیری: با توجه به مطالعه‌ی حاضر، دندان‌پزشکان عمومی شاغل در شهر اصفهان، نگرش و عملکرد قابل قبولی در رابطه با تجویز آنتی‌بیوتیک در بیماری‌های پریودنتال داشتند، اگرچه این نگرش و عملکرد از حد ایده‌آل فاصله داشت.

کلید واژه‌ها: نگرش، آنتی‌بیوتیک‌ها، بیماری‌های پریودنتال.

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Jaber Yaghiniجی, Mohammad Shahaboeiمشا, Narges Naghshنن, Masoud Zare Bidakiمزب. بررسی نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان نسبت به تجویز آنتی‌بیوتیک در بیماری‌های پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):99-08. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1160

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد