تأثیر آسیب‌های تروماتیک دندانی همراه با وضعیت اکلوژن بر کیفیت زندگی کودکان 3-5 سال و خانواده‌ی آنها

  • رومینا مظاهری Romina Mazaheri استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سیدابراهیم جباری‌فر Seyed Ebrahim Jabarifar استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • رویا فروغی ابری Roya Foroughi Abari دستیار تخصصی، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شکوفه نوبهار Shokoufeh Nobahar استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
  • مریم زره‌پوش Maryam Zerehpoush دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: صدمات دندانی و مال‌اکلوژن، باعث ایجاد درد و ناراحتی در کودکان شده و به دلیل ارتباط نزدیک کودک و خانواده، باعث نگرانی و اضطراب خانواده‌ها نیز می‌گردد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آسیب‌های دندانی همراه با وضعیت اکلوژن دندان‌های شیری، بر کیفیت زندگی کودکان 3 تا 5 ساله‌ی شهر اصفهان و خانواده‌های آنها بود.

مواد و روش ها: داین یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی بود. والدین 295 کودک 3-5 ساله‌ی دختر و پسر چهار ناحیه‌ی آموزش و پرورش شهر اصفهان، پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی را تکمیل کردند. در کودکان مصدوم، فرم ارزیابی (پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت) مربوط به صدمات دندانی توسط شخص معاینه‌کننده‌ای که از قبل آموزش‌ دیده، تکمیل گردید. اطلاعات حاصل از وضعیت اکلوژن، آسیب‌های دندانی و کیفیت زندگی، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 گردید. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی، تحلیلی و ارتباط متغیرهای کمی و کیفی از طریق آزمون‌های 2χ، من‌ویتنی، تی‌مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و تعقیبی LSD، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و داده‌هایی که (p value < 0/05) بودند، معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: بیشتر کودکان مصدوم (51/4 درصد)، از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار بودند. تعداد زیادی از کودکان غیر مصدوم (81/7 درصد)، کیفیت زندگی خوب داشتند. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان کودک و خانواده در گروه مصدوم، به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه غیر مصدوم بود (p value < 0/001). میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در گروه Distal step به‌طور معنی‌داری کمتر از دو گروه دیگر بود (p value = 0/01). آسیب‌های جابه‌جایی و شکستگی هر دو باعث کاهش کیفیت زندگی شده بودند، اما بین آسیب‌های جابه‌جایی و شکستگی تفاوت معنی‌داری در میزان کاهش کیفیت زندگی مشاهده نشد (p value = 0/904).

نتیجه گیری: نآسیب‌های دندانی همراه با مال‌اکلوژن، باعث کاهش کیفیت زندگی در کودک و خانواده می‌شود. سن، جنس، وضعیت اقتصادی و سطح تحصیلات خانواده ارتباطی با میزان صدمات دندانی و وضعیت اکلوژن کودکان نداشت.

 

کلید واژه‌ها: صدمات دندانی، وضعیت اکلوژن، کودکان پیش‌دبستانی، شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Romina Mazaheriرم, Seyed Ebrahim Jabarifarسج, Roya Foroughi Abariرفا, Shokoufeh Nobaharشن, Maryam Zerehpoushمز. تأثیر آسیب‌های تروماتیک دندانی همراه با وضعیت اکلوژن بر کیفیت زندگی کودکان 3-5 سال و خانواده‌ی آنها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:123-34. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1161

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد