بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی پژوهش‌های انسانی و حیوانی در بازنگری پایان‌نامه‌های تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی 15 ساله (1380-1394)

  • احمد مقاره‌عابد Ahmad Moghareh Abed استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیدمحمد رضوی Seyd Mohmmad Razavi استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • آرش قدوسی Arash Ghodousi دانشيار، دانشكده‌ی پرستاري و مامايي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سعیده امینی Saeide Amini دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • حمیرا شامیر Homeira Shamir دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مروارید فنایی Morvarid Fanai کارشناس گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه در پژوهش‌های انسانی و حیوانی، پرداختن به رعایت اصول اخلاقی بیشتر شده است، اما در مطالعات دندان‌پزشکی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی در پایان‌نامه‌های تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی زمانی 15 ساله (1380-1394) انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه، از نوع توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 300 پایان‌نامه انجام گرفت. ابتدا چک‌لیستی از کدهای اخلاقی کار با آزمودنی‌های انسانی و حیوانی تهیه گردید و در مرحله‌ی بعد، اطلاعات پایان‌نامه‌ها با استفاده از این چک‌لیست جمع‌آوری شد و با آزمون‌های آنالیز واریانس دو طرفه و روش حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) ارزیابی گردید (α = 0/05).

يافته‌ها: از مجموع 70 پایان‌نامه در تحقیقات انسانی، در 38 مورد (54/2 درصد) رضایت کتبی و در 10 مورد (14/2 درصد) رضایت شفاهی کسب شده بود. در 46 مورد (65/7 درصد) آزمودنی‌ها داوطلبانه وارد مطالعه شده بودند و در 18 مورد (25/7 درصد) درباره‌ی اختیار خروج از مطالعه در هر زمان آگاهی داشتند. در 20 مورد (52/6 درصد) به جبران خسارت اشاره شده بود. از مجموع 51 پایان‌نامه در تحقیقات حیوانی (46/5 درصد) کدهای اخلاقی رعایت گردیده بود و در 36 مورد (70/5 درصد) از سازمان‌های کمک‌کننده نام برده شده بود.

نتیجه‌گیری: هرچند روند کلی رعایت کدهای اخلاقی در مطالعات دستیاران تخصصی، رو به بهبود است ولی به نظر می‌رسد رعایت اصول اخلاقی در پژوهش‌های انسانی و حیوانی تا رسیدن به حد مطلوب راهی طولانی در پیش دارد.

کلید واژه‌ها: کدهای اخلاقی، پایان‌نامه‌ها،کارآزمایی بالینی، حیوانات. 

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Ahmad Moghareh Abedام, Seyd Mohmmad Razaviسر, Arash Ghodousiآق, Saeide Aminiسا, Homeira Shamirحش, Morvarid Fanaiمف. بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی پژوهش‌های انسانی و حیوانی در بازنگری پایان‌نامه‌های تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی 15 ساله (1380-1394). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:135-44. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1175

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد