##article.return## گزارش نتایج درمان جراحی بازشکستگی کندیل‌مندیبل به روش رترومندیبولار انتروپاروتید دانلود ##common.downloadPdf##