##article.return## بررسی و مقایسه ی شیوع انواع ضایعات پری آپیکال دهان در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دانشکده دندان پزشکی اصفهان در سه دوره زمانی مختلف( 1394-1367 ) دانلود ##common.downloadPdf##