بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان

  • Elham Sadat Binandeh الهام‌السادات بیننده دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین‌المللی خلیج فارس، خرمشهر و کارشناس آمار، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Sara Hosseinpour سارا حسین‌پور کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Elaheh Sadat Binandeh الهه‌سادات بیننده دانشجوی کارشناس ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • Seyed Ebrahim Jabbarifar سیدابراهیم جباری‌فر مرکز تحقیقات علوم دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: زندگی تحصیلی، از مهم‌ترین ابعاد زندگی افراد است که تأثیر بسزایی بر ابعاد دیگر زندگی دارد. هوش هیجانی، از مؤثرترین عوامل کسب موفقیت در عملکرد تحصیلی افراد است. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دکترای عمومی دندان‌پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1393-1394 بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، از پرسش‌نامه‌ی استاندارد هوش هیجانی بار-آن (Bar On Emotional Intelligence) استفاده شد که شامل مشخصات دموگرافیک و سؤالات هوش هیجانی با 5 مؤلفه (درون‌فردی، بین فردی، سازگاری، مدیریت استرس و خلق عمومی) بود. پرسش‌نامه بصورت تصادفی در اختیار 156 نفر دانشجوی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان قرارداده شد. معدل دانشجویان به عنوان شاخص وضعیت تحصیلی در نظر گرفته و نمره‌گذاری بر اساس طیف لیکرت از 1 تا 5 تعیین شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و آنالیزهای آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05 = α).

یافته ها:نمره‌ی کل هوش هیجانی زنان (71) 223 و مردان (43) 218/95 بود. نمره‌ی کل هوش هیجانی افراد مجرد (91) 223/31 بیشتر از متأهلین (23) 218/13 بود. از نظر نوع سکونت، بیش‌ترین میانگین مربوط به افرادی بود که خانه‌ی شخصی داشتند (63) 224/12 و کم‌ترین مربوط به خانه‌ی استیجاری بود (15) 209/73. عزت نفس، تحمل فشار روانی، شادمانی، همدلی و انعطاف‌پذیری با عملکرد تحصیلی، ارتباط معنی‌داری داشت
(0/001< p value).  نتایج رگرسیون نشان داد، خرده مقیاس خودآگاهی هیجانی (0/014 = p value)، عزت نفس (0/014 = p value) و شادمانی (0/024 = p value) در حضور سایر شاخص‌ها و ویژگی‌های دموگرافیک با عملکرد تحصیلی، ارتباط معنی‌داری داشتند (0/770 = r).

نتیجه‌گیری: نمره‌ی کل هوش هیجانی دختران، بیشتر از پسران بود. بین عملکرد تحصیلی دانشجویان و نوع سکونت شخصی و زندگی با خانواده، تفاوت معنی‌داري وجود داشت. بین خرده مقیاس‌های خودآگاهی، عزت نفس، شادمانی و عملکرد تحصیلی، رابطه‌ی معنی‌داري وجود .داشت

کلید واژه‌ها: هوش هیجانی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان

بیوگرافی نویسنده

Elham Sadat Binandeh الهام‌السادات بیننده, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین‌المللی خلیج فارس، خرمشهر و کارشناس آمار، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

مراجع

1. Zahrakar K. Investigate the relationship between the components of emotional intelligence and academic performance. Applied Psychology 2008; 5(2): 89-98. [In Persian].
2. Hadadi Kohsar AA. The relationship between the components of emotional intelligence and mental health and academic success: The role of regulators sex. Quarterly Curriculum Planning Knowledge & Research in Educational Sciences 2009; 22(23): 99-118. [In Persian].
3. Amirinia M, Aghazadeh P, Bassam R. Ego Defensive Styles as Emotional Intelligence (Bar-On EQi) and the effects of demographic characteristics on defensive styles among bank employees. Int J Rev Life Sci 2015; 5(3): 829-36. [In Persian].
4. Fathi Ashtiani A. Psychological tests personality, Personality Assessment. Tehran, Iran: Beast Publications; 2010. [In Persian].
5. Beyrami M, Gharibi H, Hashemi T, Gholizadeh Z. Students predict emotional intelligence based on demographic variables. Applied Psychology 2009; 4(14): 57-64. [In Persian].
6. Schutt NS, Matalouf JM, Bobik C, Coston TD, Greeson C, Rhodes E, et al. Emotional intelligence and interpersonal relations. J Soc Psychol 2001; 141(4): 523-36.
7. Metz I. Do personality traits indirectly affect womens advancement? Journal of Managerial Psychology 2004; 19(7): 695-707.
8. Jordan PJ, Ashkanasy NM, Hartel CEJ, Hooper GS. Workgroup emotional intelligence: Scale development and relationship to team process and goal focus. Hum Resour Manag Rev 2002; 12(2): 195-214.
9. Brown FW, Moshavi D. Transformational leadership and emotional intelligence: a potential pathway for an increased understanding of interpersonal influence. J Organ Behav 2005; 26(7): 867-71.
10. Sabeti F. Social skills training in reducing the impact of social conflicts emotionally maladjusted boys school in Ahvaz. [Thesis]. Ahvaz, Iran: School of Nursing & Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences; 1999. [In Persian].
11. Brackett MA, Mayer JD, Warner RM. Emotional intelligence and its relation to eveyolay behavior. Pers Individ Dif 2004; 36(6): 1387-402.
12. Parker JDA, Summerfield LJ, Hogan MJ, Majestic SA. Emotional intelligence and academic success: Examination the transition from school to university. Pers Individ Dif 2004; 36(1): 163-72.
13. Zeidner M, Shani-Zinovich I, Matthews G, Roberts RD. Assessing emotional intelligence in gifted and non- gifted high school student: Outcomes depend on the measure. Intelligence 2005; 33(4): 369-91.
14. Mayer JD, DiPaolo M, Salovey P. Perceiving affective content in ambiguous visual stimulus: A component of emotional intelligence. J Pers Assess 1990; 54(3-4): 772-81.
15. Ciarrochi J, Forgas JP, Mayer JD. Emotional intelligence in everyday life: a scientific inquiry. New York, NY: Psychology Press; 2001.
16. Shokri O, Kadivar P, Naghsh Z, Ghanai Z, Daneshvarpour Z, Molae M. Personality traits, academic stress and academic performance. Journal of Education and Psychology Studies 2007; 3(3): 25-48. [In Persian].
17. Ehsani M, Sabarad L, Jahanian I, Kheirkhah F. The relationship between emotional intelligence and academic achievement among dental students at Babol University of Medical Sciences. Journal of Educational Development Jondishapour 2014; 5(1): 80-7. [In Persian].
18. Chinipardaz Z, Ghafourian Boroujerdni M, Pasalar P, Shiravi A, Keshavarz A. Investigation of Emotional Intelligence and Its Relationship with Academic Achievement in Medical Students of Tehran University of Medical Sciences in 2008-2009. Strides in Development of Medical Education 2012; 8(2): 167-72. [In Persian].
19. Salehi Sh, Yrgholi R, Moaghi M. Relationship between cognitive and metacognitive learning strategies and academic success in medical – surgical nursing courses. Iran J Med Edu 2013; 13(8): 616-28. [In Persian].
20. Radfar S, Aghaie M, Motashaker-Arani M, Noohi S, Saburi A. Evaluation of emotional intelligence and its relation to the academic achievement in medical students. Thrita J Med Sci 2013; 2(2): 113-9.
چاپ شده
2019-03-03
استناد به مقاله
1.
الهام‌السادات بینندهESB, سارا حسین‌پورSH, الهه‌سادات بینندهESB, سیدابراهیم جباری‌فرSEJ. بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2019 [ارجاع شده 20آگوست2019];:75-2. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1208

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد