شيوع نهفتگی پالاتالي دندان نیش بالا در کودکان 11 -10 ساله شهر مشهد

  • A Sarraf Shirazi
  • F Ahrari
  • B Baghaee
  • عليرضا صراف شيرازي استاديار، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشكده و مركز تحقيقات دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  • فرزانه احراري استاديار، گروه ارتودنتيكس، دانشكده و مركز تحقيقات دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  • بهاره بقايي دستيار تخصصي دندان‌پزشكي كودكان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

چکیده

مقدمه: : گزارش‌های مختلفی در مورد میزان نهفتگی دندان نیش در جوامع و نژادهای مختلف وجود دارد. هدف از این پژوهش تعیین شيوع نهفتگی پالاتالي دندان نیش بالا در کودکان 11 -10 ساله شهر مشهد بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش توصيفي مقطعي، 1472 دانش آموز 11-10 ساله شهر مشهد توسط نمونه‌گيري از نوع تصادفي خوشه‌اي انتخاب شدند. در تشخيص نهفتگی به صورت بالینی، سن دنداني به عنوان يك معيار مهم در نظر گرفته شد. کودکانی که در معاینه بالینی مشکوک به نهفتگی بودند، جهت انجام رادیوگرافی و درمان پیشگیری به دانشکده دندان‌پزشکی مشهد ارجاع شدند. وضعيت دندان‌هاي لترال در افرادي كه مشكوك به نهفتگي در نظر گرفته شدند، بررسي شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون‌ دقيق فيشر در سطح اطمینان 05/0 مورد آناليز قرار گرفت.

یافته‌‌ها: با در نظر گرفتن سن دنداني، 5/5 درصد از كودكان در معاینه بالینی مشکوک به نهفتگی بودند و براي بررسي راديوگرافي ارجاع شدند. شيوع نهفتگی پالاتالي دندان نیش بالا در جمعیت مورد بررسی 1/1 درصد بود. نهفتگي در دختران شايع‌تر از پسران بود. ارتباط معنی‌داري بين دندان‌هاي لترال غايب يا ميخي شكل با موقعيت پالاتالي دندان نيش مشاهده شد (05/0 p value <).

نتیجه‌‌گیری: شيوع نهفتگي دندان نيش بالا در جمعيت مورد بررسي درصد به نسبت زیادی را نشان داد. به دلیل اهمیت قابل ملاحظه دندان‌های نیش در اکلوژن و زیبایی لبخند، پيشنهاد مي‌شود اقدامات لازم جهت تشخیص و پیشگیری از این وضعیت در سن مناسب انجام شود تا احتمال نهفتگی این دندان‌ها کاهش داده شود.

كليد واژه‌ها: شيوع- نهفتگي- دندان نيش بالا

چاپ شده
2009-02-28
استناد به مقاله
1.
Sarraf Shirazi A, Ahrari F, Baghaee B, صراف شيرازيع, احراريف, بقاييب. شيوع نهفتگی پالاتالي دندان نیش بالا در کودکان 11 -10 ساله شهر مشهد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28فوریه2009 [ارجاع شده 2جولای2022];4(2):59-6. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/121

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد