ارزیابی تأثیر ریختگی مجدد آلیاژ بیس‌متال بر استحکام باند پرسلن بر آلیاژ

  • میثم مهابادی استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • رضا دارابی استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محبوبه عباسیان دستیار تخصصی، بخش ترمیمی و زیبایی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شقایق وفایی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: رستوريشن‌هاي متال- سراميك، امروزه بطور عمده در دندان‌پزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. استفاده از آلياژهاي بيس‌متال در ساخت این رستوریشن‌ها به دليل ملاحظات اقتصادي، خواص مكانيكي و دنسيته‌ي كم آنها گسترش يافته است. ذوب كردن مجدد آلياژهاي قبلي يك روش معمول در لابراتورهاي دندان‌پزشكي جهت كاهش هزينه‌ي ساخت پروتزهاي ثابت است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر ریختگی مجدد آلیاژ بیس‌متال کامند بر استحکام باند پرسلن به فلز می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، جهت انجام مطالعه ابتدا 23 ورقه‌ي مومي با ابعاد 25 در 3 در 0/5  میلی‌متر، توسط تيغ بيستوري بريده شد و پس از اسپروگذاري، حذف موم با آلیاژ بیس‌متال کامند ریخته شد. سپس گروه دوم به همين روش آماده‌سازي گردید و جهت كستينگ از 50 درصد آلياژ تازه و 50 درصد آلياژ قبلي استفاده ‌شد. گروه‌هاي سوم و چهارم نيز به همين روش آماده‌سازي شدند، با اين تفاوت كه در هر دو گروه مخلوطي از آلياژ تازه و 50 درصد آلياژ گروه قبلي استفاده ‌گردید. پس از سندبلاست، سايش سطحي و انجام مراحل آماده‌سازي، نمونه‌ها پرسلن‌گذاري شدند. نمونه‌ها جهت انجام تست خمش 3 نقطه‌اي در دستگاه آزمايش يونيورسال قرار گرفتند و نيرو با سرعت 0/5  ميلي‌متر بر دقيقه به نمونه‌ها وارد ‌شد و در نهايت نتايج توسط آنالیز ANOVA مورد بررسی قرار ‌گرفت (p value < 0/05).

يافته‌ها: بالاترین میانگین استحکام به شکست پرسلن به آلیاژ، در گروه اول (7/1 ± 30/9 نیوتن)، بود و پس از آن به ترتیب در گروه‌های سوم (6/7 ± 28/7 نیوتن)، گروه دوم (6/6 ± 26/8 نیوتن)، و گروه چهارم (4/5 ± 24/3 نیوتن) قرار داشت. میانگین استحکام شکست پرسلن به آلیاژ در گروه 1 و 2 (0/03 =p value )، گروه‌های 1 و 4 (p value = 0/001) و گروه‌های 3 و 4 (p value = 0/02) با یکدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند. بین گروه‌های 1 و 3 (p value = 0/26)، گروه‌های 2 و 3 (p value = 0/3) و گروه‌های 2 و 4 (p value = 0/18) اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: کستینگ مجدد آلیاژهای بیس‌متال، موجب کاهش در استحکام باند پرسلن به آلیاژ می‌شود.

کلید واژه‌ها: آلیاژ بیس‌متال، کستینگ مجدد، استحکام باند.

درباره نویسندگان

میثم مهابادی, استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

استادیار بخش پروتزهای دندانی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان

رضا دارابی, استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

استادیار بخش پروتزهای دندانی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان

محبوبه عباسیان, دستیار تخصصی، بخش ترمیمی و زیبایی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

دستیار تخصصی ترمیمی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان-نویسنده ی مسؤل

شقایق وفایی, دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

دندانپزشک

مراجع

1. Madani AS, Rokni SR, Mohammadi A, Bahrami M. The effect of recasting on bond strength between porcelain and base-metal alloys. J Prosthodont 2011; 20(3): 190-4.
2. Ucar Y, Aksahin Z, Kurtoglu C. Metal ceramic bond after multiple castings of base metal alloy. J Prosthet Dent 2009; 102(3): 165-71.
3. Huang HH, Lin MC, Lee TH, Yang HW, Chen FL, Wu SC, et al: Effect of chemical composition of Ni-Cr dental casting alloys on the bonding characterization between porcelain and metal. J Oral Rehabil 2005; 32(3): 206-12.
4. Bajoghli F, Nosouhian S, Badrian H, Goroohi H, Saberian A, Gadesi L. Effect of base metal alloys recasting on marginal integrity of castable crowns. J Contemp Dent Pract 2013; 14(2): 255-8.
5. Graham JD, Johnson A, Wildgoose DG, Shareef MY, Cannavina G. The effect of surface treatment on the bond strength of a nonprecious alloy-ceramic interface. Int J Prosthodont 1999; 12(4): 330-4.
6. Ayad MF. Compositional stability and marginal accuracy of complete cast crowns made with as-received and recast type III gold alloy. J Prosthet Dent 2002; 87(2): 162-6.
7. Gosavi S, Wadkar A, Gosavi SY. Ceramometal bond strength analysis using new and recast nonprecious alloy with three different ceramics. Int J Prosthodont Restor Dent 2013; 3(1): 14-20.
8. Inoue K, Murakami T, Terada Y. The bond strength of porcelain to Ni-Cr alloy, the influence of tin on chromium plating. Int J Prosthodont 1992; 5(3): 262-8.
9. Ravi Kumar C, Sujesh M, Chalapathi Rao D, Srinvasulu D. Recasting of base metals, its effect on bond strength of porcelain-a laboratory study. Indian Journal of Dental Sciences 2012; 4(4): 15-9.
10. Brown D. Alloys for metal-ceramic restorations. Dent Update 2005; 32(10): 583-6.
11. Nelson DR, Palik JF, Morris HF, Comella MC. Recasting a nickel-choromium alloy. J Prosthet Dent 1986; 55(1): 122 -7.
12. Issac L, Bhat S. Effect of reusing nickel-chromium alloy on its ultimate tensile strength, yield strength and modulus of elasticity. Indian J Dent Res 1998; 9(1): 13-7.
13. Craig RG, Powers JM. Restorative dental materials. 11th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier; 2006. p. 386-408, 467-75.
14. Rosensteil SF, Iand MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier; 2006. p. 3-41, 82-109, 606-9.
15. O΄Brien WJ. Dental materials and their selection. 2nd ed. Chicago, IL, Quintessence; 1997. p. 25-272.
16. Nikellis I, Levi A, Zinelis S. Effect of soldering on the metal-ceramic bond strength of an Ni-Cr base alloy. J Prosthet Dent 2005; 94(5): 435-9.
17. Carvalho J. Pilot study of the adhesion between Ni-Cr alloys and ceramics when prosthetic variables were accomplish. [MSc Thesis]. Brazil: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2006.
18. Hesby DA, Kobes P, Graver DG, Pelleu GB Jr. Physical properties of a repeatedly used nonprecious metal alloy. J Prosthet Dent 1980; 44(3): 291-3.
19. Kul E, Aladag LI, Duymus ZY. Comparison of the metal-ceramic bond after recasting and after laser sintering. J Prosthet Dent 2015; 114(1): 109-13.
20. Liu R, Johnston WM, Holloway JA, Brantley WA, Dasgupta T. The effect of metal recasting on porcelain metal bonding. A force to failure study. J Prosthet Dent 2010; 104(3): 165-72.
21. Tuccillo JJ, Lichtenberger H, Nielsen JP. Composition stability of gold base dental alloys for different melting techniques. J Dent Res 1974; 53(5): 1127-31.
22. International Organization for Standardization: ISO9693: Metal-ceramic dental restorative system [Online]. [cited 1999]; Available from: URL: https://www.iso.org/standard/23716.html
23. Porcelain-metal alloy compatibility: criteria and test methods. Council on Dental Materials, Instruments, and Equipment. J Am Dent Assoc 1981; 102(1): 71-2.
چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
مهابادیم, دارابیر, عباسیانم, وفاییش. ارزیابی تأثیر ریختگی مجدد آلیاژ بیس‌متال بر استحکام باند پرسلن بر آلیاژ. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 22فوریه2019];14(1):1-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1214

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'