ارزیابی تأثیر ریختگی مجدد آلیاژ بیس‌متال بر استحکام باند پرسلن بر آلیاژ

  • میثم مهابادی Meysam Mahabadi استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • رضا دارابی Reza Darabi استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محبوبه عباسیان Mahboobe Abbasian دستیار تخصصی، بخش ترمیمی و زیبایی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شقایق وفایی Shaghayegh Vafaiee دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: رستوريشن‌هاي متال- سراميك، امروزه بطور عمده در دندان‌پزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. استفاده از آلياژهاي بيس‌متال در ساخت این رستوریشن‌ها به دليل ملاحظات اقتصادي، خواص مكانيكي و دنسيته‌ي كم آنها گسترش يافته است. ذوب كردن مجدد آلياژهاي قبلي يك روش معمول در لابراتورهاي دندان‌پزشكي جهت كاهش هزينه‌ي ساخت پروتزهاي ثابت است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر ریختگی مجدد آلیاژ بیس‌متال کامند بر استحکام باند پرسلن به فلز می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، جهت انجام مطالعه ابتدا 23 ورقه‌ي مومي با ابعاد 25 در 3 در 0/5  میلی‌متر، توسط تيغ بيستوري بريده شد و پس از اسپروگذاري، حذف موم با آلیاژ بیس‌متال کامند ریخته شد. سپس گروه دوم به همين روش آماده‌سازي گردید و جهت كستينگ از 50 درصد آلياژ تازه و 50 درصد آلياژ قبلي استفاده ‌شد. گروه‌هاي سوم و چهارم نيز به همين روش آماده‌سازي شدند، با اين تفاوت كه در هر دو گروه مخلوطي از آلياژ تازه و 50 درصد آلياژ گروه قبلي استفاده ‌گردید. پس از سندبلاست، سايش سطحي و انجام مراحل آماده‌سازي، نمونه‌ها پرسلن‌گذاري شدند. نمونه‌ها جهت انجام تست خمش 3 نقطه‌اي در دستگاه آزمايش يونيورسال قرار گرفتند و نيرو با سرعت 0/5  ميلي‌متر بر دقيقه به نمونه‌ها وارد ‌شد و در نهايت نتايج توسط آنالیز ANOVA مورد بررسی قرار ‌گرفت (p value < 0/05).

يافته‌ها: بالاترین میانگین استحکام به شکست پرسلن به آلیاژ، در گروه اول (7/1 ± 30/9 نیوتن)، بود و پس از آن به ترتیب در گروه‌های سوم (6/7 ± 28/7 نیوتن)، گروه دوم (6/6 ± 26/8 نیوتن)، و گروه چهارم (4/5 ± 24/3 نیوتن) قرار داشت. میانگین استحکام شکست پرسلن به آلیاژ در گروه 1 و 2 (0/03 =p value )، گروه‌های 1 و 4 (p value = 0/001) و گروه‌های 3 و 4 (p value = 0/02) با یکدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند. بین گروه‌های 1 و 3 (p value = 0/26)، گروه‌های 2 و 3 (p value = 0/3) و گروه‌های 2 و 4 (p value = 0/18) اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: کستینگ مجدد آلیاژهای بیس‌متال، موجب کاهش در استحکام باند پرسلن به آلیاژ می‌شود.

کلید واژه‌ها: آلیاژ بیس‌متال، کستینگ مجدد، استحکام باند.

درباره نویسندگان

میثم مهابادی Meysam Mahabadi, استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

استادیار بخش پروتزهای دندانی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان

رضا دارابی Reza Darabi, استادیار، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

استادیار بخش پروتزهای دندانی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان

محبوبه عباسیان Mahboobe Abbasian, دستیار تخصصی، بخش ترمیمی و زیبایی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

دستیار تخصصی ترمیمی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان-نویسنده ی مسؤل

شقایق وفایی Shaghayegh Vafaiee, دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

دندانپزشک

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Meysam Mahabadiمم, Reza Darabiرد, Mahboobe Abbasianمع, Shaghayegh Vafaieeشو. ارزیابی تأثیر ریختگی مجدد آلیاژ بیس‌متال بر استحکام باند پرسلن بر آلیاژ. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):1-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1214

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد