بررسی و مقایسه‌ی سطح اینترلوکین 23 در مایع شیار لثه‌ای بیماران مبتلا به پریودنتیت و افراد سالم

  • شیرین امینی Shirin Amini استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شیرین زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سینا شهابی Sina Shahabi دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • ترانه جلالی فراهانی Taraneh Jalali Farahni دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه نقش سایتوکاین‌ها به عنوان یک عامل مهم در پیشرفت پریودنتیت ثابت شده و بعضی از آنها نقش مهمی در پاتوژنز بیماری‌های پریودنتال بازی می‌کنند. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میزان IL-23 در مایع شیار لثه‌ای افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم می‌باشد. همچنین رابطه‌ی بین افزایش این اینترلوکین و عمق پروبینگ مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی-آزمایشگاهی، از شیار لثه‌ای و پاکت پریودنتال تعداد 19 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن و 19 فرد سالم توسط کن کاغذی نمونه‌گیری شد. نمونه‌ها داخل ویال‌های ترانسفر قراررفته و به آزمایشگاه منتقل شد. سپس میزان IL-23 توسط دستگاه الایزا ریدر مشخص شد. همچنین رابطه‌ی میزان IL-23 و عمق پروبینگ بررسی گردید. در پایان نتایج با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (α = 0/05).

يافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت چشمگیری بین میزان IL-23 مایع شیار لثه‌ای بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم وجود دارد که به طور معنی‌داری در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن بیشتر بود (p value > 0/001) همچنین مشاهده شد میزان عمق پاکت با میزان IL-23 در افراد بیمار مبتلا به پریودنتیت (p value < 0/001 ,r = 0/811) و افراد سالم (p value < 0/001 ,r = 0/0858)رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان از بررسی میزان IL-23 شیار لثه‌ای برای تشخیص بیماری پریودنتیت مزمن استفاده کرد. 

کلید واژه‌ها: مایع شیار لثه‌ای، اینترلوکین 23، پریودنتیت مزمن.

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Shirin Aminiشا, Shirin Zahra Farhadشزف, Sina Shahabiسش, Taraneh Jalali Farahniتجف. بررسی و مقایسه‌ی سطح اینترلوکین 23 در مایع شیار لثه‌ای بیماران مبتلا به پریودنتیت و افراد سالم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):9-6. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1216

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد