مقایسه‌ی تعداد کلونی کاندیدا آلبیکانس در مایع شیار لثه‌ای بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک مبتلا به پریودنتیت مزمن

  • فاطمه رشیدی ‌میبدی Fateme Rashidi Meibodi استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شیرین زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • هاجر محبی‌نیا Hajar Mohebinia دستیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • فرزانه شعبانی Farzaneh Shabani دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه:پریودنتیت، یک بیماری التهابی با علت میکروبی است؛ از طرفی دیابت یک بیماری متابولیک با مشخصه‌ی افزایش قند خون می‌باشد، با توجه به این‌که کاندیدا آلبیکنس یک قارچ فرصت‌طلب است که می‌تواند منجر به عفونت گردد؛ هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میانگین تعداد کلونی کاندیدا آلبیکنس در مایع شیار لثه‌ای بیماران مبتلا به دیابت و غیر مبتلا به دیابت با پریودنتیت مزمن می‌باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه‌، از نوع مورد- شاهدي بود که در آن 60 بیمار با سن 40-60 سال، در 4 گروه 15 نفره: سالم، دیابت بدون پریودنتیت، پریودنتیت مزمن بدون دیابت و دیابت با پریودنتیت مزمن قرار گرفتند. نمونه‌ها با استفاده از کن کاغذی استریل، از شیار لثه‌ای گرفته و سانتریفیوژ شد. سپس در محیط کشت کروم آگار، کشت داده و انکوبه گردید. تعداد کلونی‌ها شمارش و اطلاعات با آزمون واریانس یک‌طرفه و پس‌آزمون LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج : شمارش كلوني در گروه‌هاي مختلف نشان داد كه در گروه سالم در 33/3 درصد افراد با ميانگين 4/2 و در گروه مبتلا به ديابت بدون پریودنتیت در 66 درصد افراد با میانگین 13، کلونی كانديدا آلبيكنس رشد نمودند؛ در حالي‌كه در دو گروه ديگر در تمامي نمونه‌ها، كانديدا آلبيكنس يافت شد و به ترتيب بيشترين ميانگين تعداد كلوني در گروه ديابت با پريودنتيت مزمن (80/5) و سپس پريودنتيت مزمن (37/8) بود. ميانگين تعداد كلوني در بین گروه‌هاي مختلف تفاوت معنی‌داری داشت (p value < 0/001).

نتیجه گیری: همراهی پریودنتیت مزمن و دیابت می‌تواند بر افزایش تعداد کلونی کاندیدا آلبیکنس در شیار لثه‌ای، اثر مضاعف داشته باشد.

کلید واژه‌ها: کاندیدا آلبیکنس، دیابت ملیتوس، پریودنتیت مزمن، مایع شیار لثه‌ای.

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Fateme Rashidi Meibodiفر‌, Shirin Zahra Farhadشزف, Hajar Mohebiniaهم, Farzaneh Shabaniفش. مقایسه‌ی تعداد کلونی کاندیدا آلبیکانس در مایع شیار لثه‌ای بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک مبتلا به پریودنتیت مزمن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:145-52. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1219

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد