بررسي عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394

  • مروارید فنایی Morvarid Fanaei کارشناس، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیدمحمد رضوی Sayed Mohammad Razavi استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیدعلی سیادت Sayed Ali Siadat استاد، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سعیده خالصی Saeedeh Khalesi استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • امیر سیادت Amir Siadat دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: نیروی انسانی، بنیادی‌ترین عامل شکل‌گیری هر سازمان بوده و موفقیت هر سازمان وابسته به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن دارد. این مطالعه با هدف بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روی 111 نفر از کارکنان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 انجام شد. دو پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک و پرسش‌نامه‌ی استاندارد، شامل پنج حیطه‌ی ماهیت کار، سرپرستی، ارتباط با همکاران، ارتقا و پرداخت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آنالیز آماری Mann-Whitney و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید و مقدار p value کمتر از 05/0، معنی‌دار تلقی گردید.

يافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که اغلب کارکنان (5/68 درصد)، رضایت‌مندی شغلی در سطح متوسط دارند. بیشترین فراوانی رضایت کارکنان (1/63 درصد)، رضایت‌مندی از ماهیت کار بود و بیشترین فراوانی نارضایتی (55 درصد)، از میزان حقوق و پرداخت بود. رضایت‌مندی کلی شغلی با هیچ یک از متغیرهای سن، جنس، سابقه‌ی کار و میزان تحصیلات ارتباط معنی‌داری نداشت (05/0 p value >).

نتیجه‌گیری: اغلب کارکنان این سازمان، از شغل خود رضایت نسبی داشته و نیاز به بررسی بیشتر در خصوص رفع مشکلات در جهت افزایش رضایت شغلی وجود دارد.

کلید واژه‌ها: رضایت شغلی، عوامل مؤثر، کارکنان.

بیوگرافی نویسنده

سعیده خالصی Saeedeh Khalesi, استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

استادیار، گروه آسیب شناسی دهان

چاپ شده
2017-10-16

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد