بررسي اثر عسل، سرکه و گلاب بر چسبندگي و تشکيل بيوفيلم استرپتوکوک‌هاي موتانس و سوبرينوس

  • نيره جبالي Nayere Jebali کارشناس ارشد بيوتکنولوژي ميکروبي، گروه زیست‌فناوری، دانشکده علوم و فناوري‌هاي نوين، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • محمد رباني خوراسگاني Mohammad Rabbani Khorasgani دانشيار، گروه زيست‌شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • مهرناز کيهان‌فر Mehrnaz Kianfar دانشیار گروه زیست‌فناوری، دانشکده علوم و فناوري‌هاي نوين، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • حميد امامي Hamid Emami مربي، گروه زيست‌شناسي، گروه زيست‌شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شواهد نشان‌ دهنده نقش استرپتوکوک‌هاي گروه موتانس و لاکتوباسيل‌ها در شروع و پيشرفت پوسيدگي دندان مي‌باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثر برخی ترکيبات طبيعي بر تشکيل بيوفيلم توسط عوامل مسبب پوسيدگي و مقايسه اثر آن با سه دهان‌شويه گياهي بود.

مواد و روش‌ها: در اين پژوهش آزمايشگاهي، از ترکيبات طبيعي (سرکه، گلاب و عسل) و دو سويه استرپتوکوکوس (استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سوبرينوس) استفاده شد. ابتدا ميزان چسبندگي و قدرت تشکيل بيوفيلم سويه‌های پاتوژن و در مرحله بعد اثر اين ترکيبات بر قدرت تشکيل و حذف بيوفيلم مورد بررسي قرار گرفت. در هر دو آزمايش از روش ميکروتيترپليت استفاده شد. همچنين اثر مهاري اين ترکيبات بر رشد استرپتوکوک‌ها بررسي شد. در نهايت اثر اين ترکيبات با سه دهان‌شويه گياهي مقايسه شد. داده‌ها توسط نرم افزارهاي SPSS نسخه 15 (version 15, SPSS Inc., Chicago, IL) (با استفاده از روش آزمون میانگین دو جامعه مستقل) و Excel در سطح اطمينان (0/05 > p value) مورد تحليل آماري قرار گرفت.

يافته‌ها: استرپتوکوکوس موتانس چسبندگي قوي (جذب نوري 2/5) و استرپتوکوکوس سوبرينوس چسبندگي متوسط (جذب نوري 1/53) داشت. سرکه، گلاب و عسل به ترتيب به ميزان 66/45، 66/18 و 66/43 درصد، باعث کاهش تشکيل بيوفيلم توسط استرپتوکوکوس موتانس شد. مقايسه اثر ترکيبات طبيعي و دهان‌شويه‌هاي گياهي نشان داد که سه دهان‌شويه اختلاف معنی‌داري را در کاهش اتصال عوامل بيماري‌زا نداشتند (0/05 < p value). گلاب، نسبت به موارد ذکر شده اثر کمتري در کاهش اتصال عوامل بيماري‌زا نشان داد. نتايج حاکي از اثر مهاري سرکه و سه دهان‌شويه بر رشد استرپتوکوک‌ها بود.

نتیجه‌گیری: اين ترکيبات طبيعي به ويژه سركه و در مرحله بعد عسل توانايي کاهش قدرت تشکيل بيوفيلم توسط سويه‌هاي پاتوژن را دارند. در نتيجه استفاده از اين ترکيبات از طريق کاهش اتصال استرپتوکوک‌ها مي‌تواند در پيشگيري و کنترل پوسيدگي‌دندان مؤثر باشد.

کلید واژه‌ها: پوسيدگي ‌دندان، استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس سوبرينوس، ترکيبات بيولوژيک، دهان‌شويه گياهي.

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Nayere Jebaliنج, Mohammad Rabbani Khorasganiمرخ, Mehrnaz Kianfarمک, Hamid Emamiحا. بررسي اثر عسل، سرکه و گلاب بر چسبندگي و تشکيل بيوفيلم استرپتوکوک‌هاي موتانس و سوبرينوس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):232-47. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1232

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد