مقایسه پالپوتومی سطحی و پوشش پالپ با MTA در دندان‌های پره‌مولر با آپکس بسته (مطالعه کارآزمایی بالینی)

  • سید امیر موسوی Seyed Amir Mousavi استادیار مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • جمیله قدوسی Jamileh Ghoddusi استاد گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
  • مجید شاه‌مرادی Majid Shahmoradi دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • پیام پیمان‌پور Payam Paymanpour استادیار گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • شیرین شاه‌‌‌‌ناصری Shirin Shahnaseri استادیار مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درمان محافظه‌کارانه پالپ به منظورحفظ حیات بافت پالپ می‌باشد. پوشش مستقیم پالپ و پالپوتومی سطحی از روش‌های درمان پالپ زنده محسوب می‌شوند. هدف ما در این مطالعه مقایسه هیستولوژیک درمان پوشش مستقیم پالپ و پالپوتومی سطحی با (MTA) Mineral Trioxide Aggregate در دندان‌های پره‌مولر انسان است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی از میان افرادی که به علت ارتودنسی نیاز به کشیدن دندان داشتند،40 دندان پره‌مولر سالم انتخاب شد. پس از بی‌حسی، ایزولاسیون و تهیه حفره کلاس I از سطح اکلوزال، در نیمی از دندان‌ها اکسپوژر به اندازه یک فرز روند 1/2 استریل در شاخک باکالی ایجاد شد و مقدار آن به میزان کل فرز روند داخل پالپ چمبر بود و در نیمی دیگر یک اکسپوز کوچک نقطه‌ای در شاخک باکال ایجاد شد. سپس در هر دو گروه از (PRO Root, Densply, Swittzerland) MTA به عنوان ماده پالپ کپ استفاده شد. حفره با گلاس آینومر ترمیم شد. دندان‌ها بعد از 60 روز خارج شدند. دکلسیفیکاسیون انجام شد و سپس برش‌های 4 میکرون تهیه و با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شد. مقاطع توسط یک متخصص پاتولوژی دهان و دندان که نسبت به مطالعه کور بود مشاهده شد. داده‌ها توسط آزمون‌های آماری کروس کالواریس و آزمون دقیق فیشر آنالیز شدند.

يافته‌ها: بین پالپوتومی سطحی و پوشش مستقیم پالپ از نظر میزان واکنش پالپ تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (p value = 0/823). همچنین میزان پل کلسیفیکاسیون تشکيل شده در دو گروه تفاوت معني‌داري نداشت (p value = 0/985).

نتیجه‌گیری: درمان پوشش پالپ و پالپوتومی سطحی جهت حفظ حیات پالپ مفید می‌باشد.

کلید واژه‌ها: پوشش پالپ دندانی، پالپتومی، MTA Bio

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Seyed Amir Mousaviسام, Jamileh Ghoddusiجق, Majid Shahmoradiمش, Payam Paymanpourپپ, Shirin Shahnaseriشش. مقایسه پالپوتومی سطحی و پوشش پالپ با MTA در دندان‌های پره‌مولر با آپکس بسته (مطالعه کارآزمایی بالینی). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):290-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1237

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد