بررسی فراوانی، موقعيت و ابعاد سپتاهاي سينوس ماگزيلاري بر روي تصاوير سي‌تي‌اسكن با اشعه مخروطي افراد بالغ در شهر اصفهان

  • شهاب فاضلی Shahab Fazeli دندان‌پزشک، تهران، ایران
  • روشنک غفاری Roshanak Ghafari استادیار، گروه رادیولوژی دهان و فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران
  • آزاده ترک‌زاده Azadeh Tork Zadeh استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران

چکیده

مقدمه: وجود سپتاهای سینوس ماگزیلاری یکی از مشکلات مهم در فرایند سینوس لیفت و افزایش سوراخ شدن (Perforation) غشای سینوس است. هدف از این مطالعه تعيين فراوانی، موقعيت و ابعاد سپتاهاي سينوس ماگزيلاري بر روی تصاویر (CBCT) Cone Beam Computed Tomography افراد بالغ بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تصاویر CBCT از 75 بیمار بالای 18 سال مورد بررسی قرار گرفت سپس فراوانی، محل و ابعاد سپتاهای سینوس ماگزیلاری بررسی شد. 75 بیمار در سه گروه 25 نفری بر حسب تعداد دندان‌ها تقسیم شدند: بی‌دندانی کامل خلفی، بی‌دندانی پارسیل خلفی و افراد با سیستم دندانی کامل خلفی. تصاوير از لحاظ موقعیت، سپتاها در سه ناحیه بررسی شدند: ناحیه قدامی (منطقه پره‌مولرها)، میانی (دیستال پره‌مولر دوم تا دیستال مولر دوم) و خلفی (دیستال مولر دوم). طی این مطالعه محل و ابعاد سپتا در نرم‌افزار Ondemand 3D مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های واریانس، مجذور کای، مک‌نمار و کروسکال‌والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05 = α).

يافته‌ها: در تصاویر CBCT از 150 سینوس ماگزیلاری، 86 سپتا (57/3%) دیده شد. بیشتر سپتاها (53%) در منطقه میانی سینوس ماگزیلاری وجود داشتند. فراوانی سپتاهای سینوس در افراد بی‌دندانی کامل خلفی (30%)، در افراد بی‌دندان پارسیل خلفی (37%) و در افراد با سیستم دندانی کامل خلفی (33%) بود که اختلاف معنی‌داری بین سه گروه مورد مطالعه وجود نداشت (0/37 = p value) همچنین میانگین ارتفاع سپتا بطور کلی (3/6 ± 5/9) میلی‌متر گزارش شد.

نتیجه‌گیری: بیشتر سپتاها در ناحیه میانی سینوس بودند ولی بین سه گروه دندانی اختلاف آماری معنی‌داری وجود نداشت، از آنجایی که تنوعات وسیع آناتومیک در فراوانی، سایز، موقعیت و مورفولوژی سپتای سینوس وجود داشت لذا هنگام سینوس لیفت تصویربرداری CBCT مفید خواهد بود.

کلید واژه‌ها: سپتا، سینوس ماگزیلاری، سی‌تی‌اسکن با اشعه مخروطی

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Shahab Fazeliشف, Roshanak Ghafariرغ, Azadeh Tork Zadehآت. بررسی فراوانی، موقعيت و ابعاد سپتاهاي سينوس ماگزيلاري بر روي تصاوير سي‌تي‌اسكن با اشعه مخروطي افراد بالغ در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):298-07. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1238

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد