تعیین تعداد پریوپاتوژن‌ها در افراد سیگاری فعال، سیگاری غیر فعال و غیر سیگاری دارای پریودنتیت و سالم از نظر پریودنتال

  • شیرین‌زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محبوبه دانشور Mahboobeh Daneshvar دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • مهرداد برکتین Mehrdad Barekatain استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • احسان بیرنگ Ehsan Birang پریودنتیست، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • علیرضا دهدشتی‌زاده Alireza Dehdashtizadeh دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: باکتری‌های پریوپاتوژن، در افراد سالم نیز یافت می‌شوند، ولی در نواحی دچار بیماری به میزان بالاتری قابل ردیابی هستند. در حفره‌ی دهان، مکانیسم‌های متعددی برای تأثیر سیگار کشیدن بر تقابل بین میزبان- باکتری وجود دارد. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر پریودنتیت و وضعیت سیگار کشیدن بر پریوپاتوژن‌های زیر‌لثه‌ای بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، تعداد 33 بیمار 25 تا 65 سال دارای پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید و 33 بیمار 25 تا 65 سال سالم از نظر پریودنتال انتخاب شدند. در هر گروه، 11 بیمار سیگاری، 11 بیمار سیگاری غیر فعال و 11 بیمار سالم وجود داشت. پس از معاینات کامل پریودنتال از عمیق‌ترین پاکت هر کوادرانت، مایع شیار لثه‌ای جمع‌آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. تعداد کلونی‌های باکتری‌های مورد مطالعه، شمارش و ثبت گردید. داده‌ها توسط آزمون ANOVA و پس آزمون LSD (Least Significant Difference) تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

یافته‌ها : هم بیماری پریودنتیت (p value < 0/001) و هم وضعیت سیگار کشیدن (p value < 0/001)، در تعداد کلونی‌های باکتری P.Gingivalis تأثیر معنی‌دار داشته‌اند. همچنین در مورد تعداد کلونی‌های باکتری P.Intermedia، هم بیماری پریودنتیت (p value < 0/001) و هم وضعیت سیگار کشیدن (p value < 0/001) تأثیر معنی‌دار داشتند و نیز در مورد تعداد کلونی‌های باکتری F.Nucleatum، هم بیماری پریودنتیت (p value < 0/001) و هم وضعیت سیگار کشیدن (p value < 0/001) تأثیر معنی‌دار داشته‌اند.

نتیجه‌گیری: وضعیت سیگار کشیدن (سیگاری فعال و غیر فعال) تأثیر معنی‌داری بر روی تعداد کلونی‌های باکتریایی P.I و F.N، P.G در پریودنتیت داشت.

کلید واژه‌ها: پریودنتیت، پورفیوناس ژنژیوالیس، پروتلااینترمدیا، فوزوباکتریونوکلئاتوم، سیگار کشیدن.

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Shirin Zahra Farhadشف, Mahboobeh Daneshvarمد, Mehrdad Barekatainمب, Ehsan Birangاب, Alireza Dehdashtizadehعد. تعیین تعداد پریوپاتوژن‌ها در افراد سیگاری فعال، سیگاری غیر فعال و غیر سیگاری دارای پریودنتیت و سالم از نظر پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:153-60. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1245

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد