بررسی آزمایشگاهی اثر چند ماده‌ی ضد پوسیدگی با زمان‌های کاربری مختلف در پیشگیری از پوسیدگی مینا

  • فرزانه احراری Farzaneh Ahrari مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • معصومه ابراهیمی Masoumeh Ebrahimi مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اطفال، دانشکده‌ی ‌دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • مریم فرقانی Maryam Forghani مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • مریم مهرابخانی Maryam Mehrabkhani مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اطفال، دانشکده‌ی ‌دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • ایمان پریسای Iman Parisayi مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اطفال، دانشکده‌ی ‌دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • ملیحه جهان‌تیغ Malihe Jahan Tigh متخصص دندان‌پزشکی کودکان، مشهد، ایران.
  • یگانه آرین Yeganeh Ariyan دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه:  هدف از این مطالعه، بررسی اثر چند ماده‌ی ضد پوسیدگی در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، تعداد 60 دندان پرمولر سالم انتخاب و به صورت مزیودیستالی به دو نیمه تقسیم شدند تا 120 نمونه به دست آید. نمونه‌ها به طور تصادفی به 8 گروه 15‌تایی تقسیم شدند. در گروه‌های 1 و 2، کرم حاوی کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات و فلوراید (MI Paste Plus)، در گروه‌های 3 و 4، کرم حاوی هیدروکسی آپاتایت و فلوراید (Remin Pro)، در گروه‌های 5 و 6، ژل سدیم فلوراید (NaF) و در گروه‌های 7 و 8 بزاق مصنوعی استفاده شد. در گروه‌های 1، 3، 5 و 7، مدت مواجهه با ماده‌ی ضد پوسیدگی، 5 دقیقه و در گروه‌های 2، 4، 6 و 8، زمان مواجهه 30 دقیقه بود. این روند به صورت روزانه به مدت 4 روز انجام شد و در فواصل آن نمونه‌ها در آب مقطر نگهداری شدند. سپس، نمونه‌ها به مدت 21 روز در محلول دمینرالیزاسیون قرار گرفتند. در نهایت، تصاویر فلوئورسنت از سطح نمونه‌ها با استفاده از دستگاه VistaCam iX گرفته شد و میزان محتوای معدنی دندان‌ها ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 توسط آزمون‌های کروسکال والیس و من‌ویتنی در سطح معنی‌داری 0/05  > p value آنالیز شد.

یافته ها: اختلاف آماری معنی‌داری در میزان محتوای معدنی دندان‌ها بین 4 گروه مورد مطالعه در زمان‌های کاربری 5 یا 30 دقیقه وجود نداشت (0/05 < p value). مقایسه‌ی محتوای معدنی دندان‌ها بین دو زمان کاربری 5 و 30 دقیقه، تفاوت معنی‌داری را در هیچ یک از گروه‌های مورد بررسی نشان نداد (0/05 < p value). 

نتیجه گیری: تحت شرایط این مطالعه تأثیر MI Paste Plus، Remin Pro یا NaF با زمان‌های کاربری 5 یا 30 دقیقه در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا مشابه با بزاق مصنوعی بود.

کلید واژه‌ها: کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات، هیدروکسی آپاتایت، سدیم فلوراید، دمینرالیزاسیون، پوسیدگی، مینا

مراجع

1. Poosti M, Ahrari F, Moosavi H, Najjaran H. The effect of fractional CO2 laser irradiation on remineralization of enamel white spot lesions. Lasers Med Sci 2014; 29(4): 1349-55.
2. Margolis HC, Moreno EC. Physicochemical perspectives on the cariostatic mechanisms of systemic and topical fluorides. J Dent Res 1990; 69(Spec Iss): 606-13.
3. Rose R. Binding characteristics of Streptococcus mutans for calcium and casein phosphopeptide. Caries Res 2000; 34(5): 427-31.
4. Reynolds EC. Casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate: the scientific evidence. Adv Dent Res 2009; 21(1): 25-9.
5. Wu G, Liu X, Hou Y. Analysis of the effect of CPP-ACP tooth mousse on enamel remineralization by circularly polarized images. Angle Orthod 2010;
چاپ شده
2018-09-23
استناد به مقاله
1.
Farzaneh Ahrariفا, Masoumeh Ebrahimiما, Maryam Forghaniمف, Maryam Mehrabkhaniمم, Iman Parisayiاپ, Malihe Jahan Tighمج, Yeganeh Ariyanیآ. بررسی آزمایشگاهی اثر چند ماده‌ی ضد پوسیدگی با زمان‌های کاربری مختلف در پیشگیری از پوسیدگی مینا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2018 [ارجاع شده 12جولای2020];:331-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1257

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد