بررسی شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در استخوان فکین در رادیوگرافی‌های پانورامیک

  • آزاده ترک‌زاده Azadeh Torkzadeh استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • الهه خواجه شرف‌آبادی Elaheh Khajeh Sharaf Abadi دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • آیدا پدرام Ayda Pedram دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: استئواسکلروز ایدیوپاتیک، رشد موضعی استخوان متراکم می‌باشد که علت آن نامشخص است. این ضایعه بدون علامت بوده و نیاز به درمان ندارد. هدف از این پژوهش، شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در استخوان فکین در رادیوگرافی‌های پانورامیک می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی– تحلیلی از نوع مقطعی، 1122 رادیوگرافی پانورامیک مربوط به بیمارانی که برای درمان دندان مراجعه کرده بودند، جمع‌آوری شد. اطلاعات مربوط به هر رادیوگرافی شامل سن، جنس، مکان ضایعه (فک بالا، فک پایین)، محل ضایعه (قدام، پر‌مولر، مولر)، نوع ارتباط ضایعه و دندان (اپيكال، اپيكال و اينترراديكولار، بدون ارتباط) و تحلیل ریشه در دندان‌هایی که در ارتباط با ضایعه بودند ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های 2χ و t مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند (α = 0/05).

يافته‌ها: شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک، 7 درصد بود. تعداد ضایعات در زن‌ها بیشتر از مردها بود، اما این نتیجه در جنسیت معنی‌دار نبود   (p value = 0/195). شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در مندیبل خصوصاً ناحیه‌ی مولر، بطور معنی‌داری از ماگزیلا بیشتر بود (p value < 0/001) و فراونی ضایعاتی که با ریشه‌ی دندان ارتباط نداشتند بطور معنی‌داری بیشتر از ضایعاتی بود که با ریشه‌ی دندان ارتباط داشتند (p value > 0/001). 

نتیجه‌گیری: شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در زنان، در ناحیه‌ی مولرهای مندیبل و در اواخر دهه‌ی سوم زندگی بیشتر است.

کلید واژه‌ها: استئواسکلروز، رادیوگرافی پانورامیک، فک بالا، فک پایین.

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Azadeh Torkzadehآت, Elaheh Khajeh Sharaf Abadiاخش, Ayda Pedramآپ. بررسی شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در استخوان فکین در رادیوگرافی‌های پانورامیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):29-5. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1261

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد