بررسی تأثیر زیبایی دندانی در پذیرش اجتماعی از دیدگاه همسالان در نوجوانان 12 تا 15 ساله‌ی شهر اصفهان در سال 1395

  • فائزه اسلامی‌پور Faezeh Eslamipour دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • فرزانه احمدی Farzaneh Ahmadi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی تأثیرات مال‌اکلوژن بر قضاوت دوستان و همسالان و پذیرش اجتماعی نوجوانان می‌تواند در تعیین میزان اولویت درمان‌های ارتودنسی و تأثیر آن در حل مشکلات روابط و تعاملات اجتماعی نوجوانان کارساز باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر زیبایی دندانی در پذیرش اجتماعی از دیدگاه همسالان در نوجوانان 12 تا 15 ساله‌ی شهر اصفهان در سال 1395 پرداخته است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی، بر روی 420 نوجوان 12 تا 15 ساله‌ در شهر اصفهان انجام گرفت. پنج نسخه‌ی مختلف عکس با تغییر ناحیه دنتوفشیال از یک پسر و یک دختر اصلاح شد. این تغییرات شامل دندان‌های طبیعی، دندان‌های بیرون‌زده، فقدان دندان‌های لترال، بی‌نظمی دندان‌های قدامی ماگزیلا و دیاستم خط میانی بود. هر یک از عکس‌ها به 42 نوجوان (21 دختر و 21 پسر) نشان داده شد و از آنها خواسته شد برداشت خود را از پذیرش اجتماعی فرد در زمینه‌های پیدا کردن دوست، جذابیت چهره، محبوبیت اجتماعی، توانایی رهبری ثبت کنند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که اکلوژن نرمال در حیطه‌ی دوستیابی، محبوبیت اجتماعی، جذابیت و توانایی رهبری به ترتیب با (27/70 ± 47/14)، (71/69 ± 45/32)، (29/30 ± 29/64)، (29/04 ± 45/92) بالاترین میانگین را به دست آورد. با این حال فقط در حیطه‌ی دوستیابی (p value = 0/004)  و جذابیت (p value = 0/005) ، ثنایای بیرون‌زده بطور معنی‌داری میانگین پایین‌تری از اکلوژن نرمال به دست آورد. در حیطه‌ی توانایی رهبری (p value = 0/033) و محبوبیت (p value = 0/008)، بین جنس مشاهده‌گر و تصویر رابطه معنی‌دار شد.

نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های این مطالعه، وجود ثنایای بیرون‌زده در ارتباطات اجتماعی نوجوانان از جمله دوستیابی و جذابیت تأثیرگذار بوده و افراد با اکلوژن نرمال در این دو حیطه موفق‌تر بودند. لذا برای بهبود ارتباطات نوجوانان در این سن، درمان این مال‌اکلوژن پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه‌‌‌ها: زیبایی دندانی، درک اجتماعی، توانمندی‌های اجتماعی.

چاپ شده
2017-08-20
استناد به مقاله
1.
Faezeh Eslamipourفا, Farzaneh Ahmadiفا. بررسی تأثیر زیبایی دندانی در پذیرش اجتماعی از دیدگاه همسالان در نوجوانان 12 تا 15 ساله‌ی شهر اصفهان در سال 1395. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20آگوست2017 [ارجاع شده 22ژوئن2018];:280-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1266

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد