بررسی تأثیر زمان‌های مختلف نگهداری قالب بر دقت ابعادی کست‌های حاصل از دو نوع آلژینات: Tropicalgin و Chromogel

  • کامران امیریان Kamran Amirian استاديار، گروه پروتزهای دندانی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران.
  • مریم رضایی Maryam Rezaee استاديار، گروه پروتزهای دندانی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران.
  • هدی مجیدی راد Hoda Majidi Rad دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • محمدرضا طاهری Mohammadreza Taheri دستيار تخصصي، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي يزد، یزد، ایران.
  • میلاد لاریجانی Milad Larijani دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
  • مژده نخعی Mojdeh Nakhaee دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران.
  • ثریا خفری Soraya Khafri استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
  • عبدالحمید آل هوز Abdolhamid AlHavaz استاديار، گروه پروتزهای دندانی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: ثبات ابعادی مواد قالب‌گیری آلژیناتی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله زمان نگهداری، شرایط نگهداری و نوع ماده می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر زمان، بر دقت ابعادی دو نوع آلژینات Tropicalgin و Chromogel انجام گرفت. 

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه‌ی آزمايشگاهي، قالب‌ها از یک مدل اصلی به همراه 4 مخروط فلزی روی سطح اكلوزال دندان‌هاي پرمولرهای اول و مولرهای سوم پایین دو سمت قوس دندانی (1، 5، 12 و 16) آن تهيه شد. قالب‌های نگهداری شده، در حوله‌ی کاغذی مرطوب در کیسه‌ی پلاستیکی بدون درز بر اساس زمان نگهداری (15، 30، 60 و 120 دقیقه و 24 ساعت) قبل از ریختن با گچ به ۵ گروه تقسیم شدند. از هر گروه، 20 قالب و در مجموع 100 قالب تهیه شد. قالب‌ها با گچ استون تایپ III (Parsdental, Tehran, iran) ريخته شدند. 6 بعد (D1-D6) بین 4 مخروط روی مدل اصلی به عنوان استاندارد طلایی، جهت مقایسه با ابعاد روی کست‌های گچی لحاظ شد. فواصل با کولیس دیجیتالی اندازه‌گیری شدند و یافته‌ها توسط آزمون واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون t-test تک نمونه‌ای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

يافته‌ها: تغییر ابعادی برای هر دو ماده با افزایش زمان، بیشتر شد. به‌جز یک مورد ( Tropicalgin در D1 در 30 دقیقه، 0/4  = p value). بین دو ماده به‌جز در 15 دقیقه‌ی اول، تفاوت معنی‌دار در ثبات ابعادی در تمامی زمان‌ها وجود داشت. ثبات ابعادی هر دو ماده تا 120 دقیقه در محدوده‌ی استاندارد کلینیکی ( 1/5 درصد تغییر نسبت به مدل اصلی) قرار داشت. 

نتیجه‌گیری: ثبات ابعادی Tropicalgin و Chromogel تحت تأثیر زمان ریختن و نوع آلژینات می‌باشد.

کلید واژه‌ها: آلژینات، دقت ابعادی، کست.

چاپ شده
2017-10-15

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد