The بررسی تأثیر پیشگیری ویتامین E بر موکوزیت ناشی از شیمی درمانی بیماران مبتلا به لوسمی

  • پردیس پارساپور Pardis Parsapour متخصص تشخیص بیماری‌های دهان و دندان، تهران، ایران.
  • سمیرا شاه‌سیاه Samira Shahsiah استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علـوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • پرنیان علوی‌نژاد Parnian Alavinejad استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علـوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • شیوا ایروانی Shiva Iravani استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
  • زینب مفتح Zeinab Mofatteh دندان‌پزشک، اهواز، ایران.
  • پردیس پدرام Pardis Pedram دندان‌پزشک، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: از جمله درمان‌های رایج در بدخیمی‌های خونی مانند لوسمی، شیمی‌درمانی می‌باشد که با عوارض بالقوه‌ی متعددی همراه است. موکوزیت، به عنوان یکی از عوارض این درمان است که با شدت‌های متفاوت بروز می‌یابد. در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر پیشگیری‌کننده‌ی ویتامین E را در کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی‌درمانی بررسی نماییم.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی که در بیمارستان شفای اهواز انجام گرفت، تعداد 56 بیمار مبتلا به لوسمی که تحت شیمی‌درمانی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌ها در سه گروه درمان سیستمیک (گروه 1 مورد)، درمان موضعی (گروه 2 مورد) و گروه شاهد تقسیم‌بندی شدند. مخاط دهان بیماران از لحاظ شدت موکوزیت و پاسخ بیماران به درد بررسی شد. نتایج به دست آمده توسط آزمون آماری t-test و من‌ویتنی بررسی شدند. در مطالعه‌ی حاضر (p value = 0/05) به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: در مورد شدت موکوزیت بر اساس آزمون من‌ویتنی، فقط بین گروه 2 مورد و گروه شاهد اختلاف معنی‌داری بود (p value ≤ 0/01) و اختلاف معنی‌داری میان 2 گروه مورد وجود نداشت (p value = 0/2). در مورد پاسخ بیماران به درد فقط بین گروه 2 مورد و گروه شاهد اختلاف معنی‌داری بود (p value ≤ 0/01) و اختلاف معنی‌داری میان 2 گروه مورد وجود نداشت (p value = 0/4). بنابراین ویتامین E، موکوزیت ناشی از درمان را کاهش داد.

نتیجه‌گیری: بر طبق مطالعه‌ی حاضر، ویتامین E به صورت موضعی، یک ماده‌ی مؤثر در کاهش شدت و درد موکوزیت ناشی از شیمی‌درمانی بود.

کلید واژه‌ها: ویتامین E، موکوزیت دهانی، شیمی‌درمانی.

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Pardis Parsapourپپ, Samira Shahsiahسش, Parnian Alavinejadپع, Shiva Iravaniشا, Zeinab Mofattehزم, Pardis Pedramپپ. The بررسی تأثیر پیشگیری ویتامین E بر موکوزیت ناشی از شیمی درمانی بیماران مبتلا به لوسمی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):56-3. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1290

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد