شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال بر روی تصاویر CBCT

  • وحید توسلی Vahid Tavasoli دندان‌پزشک، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • آزاده ترک‌زاده Azadeh Torkzadeh استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • روشنک غفاری Roshanak Ghaffari استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • امیرعلی عظیمی Amirali Azimi دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تمام قسمت‌های استخوان تمپورال، ممکن است توسط سلول‌های هوایی ماستوئید، هوادار شوند. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال در تصاویر CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 150 کلیشه CBCT، از نظر وجود یا فقدان حفره‌دارشدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال، بررسی گردید و اطلاعات دیگر مانند سن، جنس و محل حفره‌دارشدگی برای هر مورد، در پرسش‌نامه‌ی مخصوص مشاهده‌گر وارد شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری، در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 وارد گردید و با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: حفره‌دارشدن برجستگی مفصلی، در 9 مورد مشاهده شد (6 درصد). شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی در مردان، 33/7 درصد و در زنان، 7/66 درصد بود، که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (α = 0/05).که از نظر آماری اختلاف معناداری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال، بیش از آن چیزی هست که تاکنون گزارش شده است ولی به دلیل عدم وجود علایم کلینیکی، کمتر گزارش می‌شود.

کلید واژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، حفره‌دار شدن، برجستگی، استخوان تمپورال، مفصل گیجگاهی و فکی.

چاپ شده
2018-03-19
استناد به مقاله
1.
Vahid Tavasoliوت, Azadeh Torkzadehآت, Roshanak Ghaffariرغ, Amirali Azimiاع. شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال بر روی تصاویر CBCT. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:215-23. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1293

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد