میزان آگاهی دندان‌پزشكان عمومی شهر اصفهان از تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز

  • آتوسا امین‌زاده Atousa Aminzadeh استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سید محمد رضوی Seyed Mohammad Razavi استاد، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نصراله بشردوست Nasrollah Bashardoust استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محمد جواد صراف Mohammad Javad Sarraf دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • آنیا امین زاده Ania Aminzadeh دستیار تخصصی، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز، ممکن است یافته‌هایی را به نفع تشخیص زودرس و درمان مناسب این اختلالات فراهم سازد. از طرفی، بسیاری از این بیماران، نیاز به مراقبت‌های خاص در مطب دندان‌پزشکی دارند، لذا آگاهی بالای دندان‌پزشک از این تظاهرات دهانی هم جهت تشخیص احتمالی و هم انجام اقدامات مناسب در خصوص این اختلالات لازم می‌باشد. تاکنون مطالعه‌ای در زمینه‌ی میزان آگاهی دندان‌پزشکان از علائم دهانی اختلالات غدد درون‌ریز انجام نشده است. مطالعه‌ی حاضر، برای بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از علائم دهانی اختلالات برخی از غدد درون‌ریز انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی 94 دندان‌پزشک عمومی شهر اصفهان در سال 1394- 1395 با استفاده از پرسش‌نامه‌ی خودساخته با ضریب آلفای کرونباخ 2، با حداکثر نمره‌ی 20 انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون‌های آماری توصیفی، تحلیلی و t مستقل آنالیز گردید (a = 0/05).

يافته‌ها: میانگین نمره‌ی کلی آگاهی افراد مورد مطالعه (3/23 ± 11/138) به دست آمد که با حداکثر نمره‌ی در نظر گرفته شده، اختلاف آماری معنی‌داری نشان داد (p value < 0/05). بیشترین آگاهی مربوط به غده‌ی پانکراس و کمترین آن مربوط به هیپوفیز بود (p value < 0/05).

نتیجه‌گیری: میزان آگاهی دندان‌پزشکان مورد مطالعه از تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز، به طور معنی‌داری کمتر از حد قابل انتظار بود. به نظر می‌رسد نیاز است تا در خلال برنامه‌های آموزش تحصیلی و برنامه‌های مدون آموزشی پس از فراغت از تحصیل، به تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز پرداخته شود.

کلید واژه‌ها: غدد درون‌ریز، تظاهرات دهانی، دندان‌پزشکان، آگاهی.

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Atousa Aminzadehآا, Seyed Mohammad Razaviسمر, Nasrollah Bashardoustنب, Mohammad Javad Sarrafمجص, Ania Aminzadehآاز. میزان آگاهی دندان‌پزشكان عمومی شهر اصفهان از تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:244-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1294

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد