مورفولوژی درز میانی استخوان پالاتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه‌ی مخروطی در گروه سنی 8-25 سال

  • زهرا دلیلی کاجان Zahra Dalili Kajan استاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • علی مشجری Ali Moshajari استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، شاخه‌ی بین‌الملل انزلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • نرگس کاکایی Narges Kakaei دندان‌پزشک، رشت، ایران.
  • احسان کاظم نژادلیلی Ehsan Kazemnejadleili دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: سوچورهای صورت، واسطه‌های مهم تطابق اسکلتی حین رشد کرانیوفاسیال و درمان‌های بیومکانیک هستند که بطور نرمال حین رشد، مورفولوژی آنها دچار تغییر خواهد شد. هدف از این مطالعه، مشاهده و بررسی تغییرات مورفولوژی سوچور میانی استخوان پالاتال به کمک تصاویر توموگرافی کامپیوتری با دسته‌ی اشعه‌ی مخروطی در گروه سنی 8 تا 25 سال در یک جمعیت ایرانی ساکن استان گیلان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی تصاویر CBCT (Cone Beam Computed Tomography)، 128 نفر از بیماران مراجعه کننده به یک مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت شهر رشت در سال‌های 1393 تا 1394 انجام گرفت. وضعیت خط وسط از لوسنت مشخص پهن، لوسنت مشخص باریک و فقدان خط لوسنت و نیز شش وضعیت مارجینال A، صاف، B، مضرس ملایم، C، مضرس بسته، D، ترکیبی از صاف و مضرس ملایم، E، ترکیبی از صاف و مضرس بسته و F، ترکیبی از مضرس ملایم و مضرس بسته، شناسایی و تعریف شد. اطلاعات لازم وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 گردید و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای اسکوئر، فیشر و ANOVA در سطح معنی‌داری p value < 0/05 استفاده شد.

يافته‌ها: خط لوسنت مشخص پهن و خط لوسنت باریک با فراوانی (71/1 درصد) و (26/6 درصد)، شایع‌ترین مورفولوژی را به ترتیب در گروه سنی 16-20 سال و 11-15 سال داشت. شایع‌ترین حالت وضعیت مارجینال مشاهده شده به صورت حاشیه‌ی صاف (57 درصد) با بیشترین فراوانی در گروه سنی 16-20 سال و دومین حالت شایع به صورت حاشیه‌ی مضرس ملایم (25 درصد) با بیشترین فراوانی در گروه سنی 21-25 سال و سومین حالت شایع به صورت حاشیه‌ی مضرس بسته (12/5 درصد) با بیشترین فراوانی در گروه سنی 11-15 سال بود. از نقطه نظر فراوانی وضعیت مارجینال بر حسب وضعیت خط وسط، بیشترین حالت مشاهده شده حاشیه‌ی صاف در همراهی با خط وسط لوسنت مشخص پهن و خط وسط لوسنت مشخص باریک به ترتیب 64/68 درصد و 41/2  درصد بود و در همراهی با حالت فقدان خط لوسنت وسط، تنها مارجین مشاهده شده، حاشیه‌ی مضرس بسته بود. اختلاف آماری معنی‌داری بین دو جنس، بین میانگین سنی و در کل بین گروه‌های مختلف سنی از نظر فرم و وضعیت مارجین درز میدپالاتال مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مورفولوژی خط وسط و مارجین سوچور میانی استخوان پالاتال معیار مناسبی برای بررسی سن کرونولوژیک و تفاوت جنس نمی‌تواند باشد. 

کلید واژه‌ها: درزکرانیال، توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه‌ی مخروطی، کام

 

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Zahra Dalili Kajanزدک, Ali Moshajariعم, Narges Kakaeiنک, Ehsan Kazemnejadleiliاکن. مورفولوژی درز میانی استخوان پالاتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه‌ی مخروطی در گروه سنی 8-25 سال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):64-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1297

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد