اثر تزریق انفیلتراسیون دگزامتازون، همراه با بلاک عصب آلوئولار تحتانی (لیدوکایین همراه با اپی‌نفرین 80000/1) بر میزان درد بعد از کار، در دندان‌های خلفی با پالپیت غیرقابل برگشت

  • Sina Shirkavand سینا شیرکوند گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Kamal Amini کمال امینی گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Abasali Khademi عباسعلی خادمی مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کنترل درد در دندان‌پزشکی به خصوص در هنگام انجام درمان ریشه، اهمیت بسزایی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تزریق انفیلتراسیون دگزامتازون، همراه با بلاک عصب آلوئولار تحتانی (لیدوکایین با اپی‌نفرین 80000/1) بر میزان درد بعد از کار، در دندان‌های خلفی با پالپیت غیرقابل برگشت می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 60 بیمار با پالپیت غیر قابل برگشت و درد حاد در دندان‌های مولر فک پایین، به دو گروه تقسیم شدند. پس از تزریق بلاک، برای هر بیمار، تزریق انفیلتراسیون باکالی دگزامتازون یا نرمال‌سالین انجام شد. قبل از شروع درمان و در فواصل زمانی 4، 6، 12 و 24 ساعت پس از درمان، شدت درد هر بیمار توسط Visual analogue scale ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری تی مستقل، کای‌اسکوئر، من‌ویتنی و فریدمن انجام شد (α = 0/05).

يافته‌ها: بین دو گروه از نظر سن، جنس و درد قبل از درمان، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در گروه شاهد، درد 12 و 24 ساعت پس از درمان به طور معنی‌داری کمتر از درد 4 ساعت پس از درمان بود، اما در گروه دگزامتازون، این تفاوت معنی‌دار نبود. با کنترل اثر فاکتورهای مداخله‌گر، درد قبل از درمان به طور معنی‌داری بر درد پس از درمان (در 4 و 6 ساعت) اثر داشت و جنسیت بر درد بعد از درمان در 12 ساعت مؤثر بود.

نتیجه‌گیری: تزریق موضعی دگزامتازون، بر درد 4 و 6 ساعت بعد از درمان اثر قابل توجهی داشت. درد قبل از درمان بر درد پس از درمان ریشه‌ی دندان‌های مولر مندیبل با پالپیت برگشت‌ناپذیر در 4 و 6 ساعت اثر معنی‌داری داشت.

کلید واژه‌ها: درمان ریشه، درد، دگزامتازون

مراجع

1. Fleischli JW, Adams WR. Use of postoperative steroids to reduce pain and inflammation. J Foot Ankle Surg 1999; 38(3): 232-7.
2. Ng YL, Glennon JP, Setchell DJ, Gulabivala K. Prevalence of and factors affecting post-obturation pain in patients undergoing root canal treatment. Int Endod J 2004; 37(6): 381-91.
3. Buchman AL. Side effects of corticosteroid therapy. J Clin Gastroenterol 2001; 33(4): 289-94.
4. Poetker DM, Reh DD. A comprehensive review of the adverse effects of systemic corticosteroids. Otolaryngol Clin North Am 2010; 43(4): 753-68.
5. Mehrvarzfar P, Shababi B, Sayyad R, Fallahdoost A, Kheradpir K. Effect of supraperiosteal injection of dexamethasone on postoperative pain. Aust Endod J 2008; 34(1): 25-9.
6. Sharma N, Nikhil V, Gupta S. Effect of preoperative administration of steroid with different routes on post endodontic pain: a randomized placebo controlled clinical trial. Endodontology 2015; 27(2): 107-12.
7. Shantiaee Y, Mahjour F, Dianat O. Efficacy comparison of periapical infiltration injection of dexamethasone, morphine and placebo for postoperative endodontic pain. Int Dent J 2012; 62(2): 74-8.
8. Grossi GB, Maiorana C, Garramone RA, Borgonovo A, Beretta M, Farronato D, et al. Effect of submucosal injection of dexamethasone on postoperative discomfort after third molar surgery: a prospective study. J Oral Maxillofac Surg 2007; 5(11): 2218-26.
9. Markovic A, Todorovic L. Effectiveness of dexamethasone and low-power laser in minimizing oedema after third molar surgery: a clinical trial. Int J Oral Maxillofac Surg 2007; 36(3): 226-9.
10. Ince B, Ercan E, Dalli M, Dulgergil CT, Zorba YO, Colak H. Incidence of postoperative pain after single- and multi-visit endodontic treatment in teeth with vital and non-vital pulp. Eur J Dent 2009; 3(4): 273-9.
11. Harrison JW, Gaumgartner JC, Svec TA. Incidence of pain associated with clinical factors during and after root canal therapy. Part 1. Interappointment pain. J Endod 1983; 9(9): 384-7.
12. Genet JM, Wesselink PR, Thoden van Velzen SK. The incidence of preoperative and postoperative pain in endodontic therapy. Int Endod J 1986; 19(5): 221-9.
13. Pochapski MT, Santos FA, de Andrade ED, Sydney GB. Effect of pretreatment dexamethasone on postendodontic pain. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 108(5): 790-5.
14. Shahriary S, Jalalzadeh SM, Abedi H. Evaluating the effect of local dexamethasone injection on inter-appointment pain reduction in endodontic treatment. Ann Mil Health Sci Res 2010; 7(4): 261-7. [In Persian].
15. Jalalzadeh SM, Mamavi A, Shahriari S, Santos FA, Pochapski MT. Effect of pretreatment prednisolone on postendodontic pain: a double-blind parallel-randomized clinical trial. J Endod 2010; 36(6): 978-81.
16. Moradi S, Nagavi N, Banihashemi E, Dastmalchi P. Clinical study of effect of infiltration injection of dexamethasone on post endodontic pain of necrotic teeth. J Mashhad Dent Sch 2014; 38(2): 159-68. [In Persian].
17. Ryan JL, Jureidini B, Hodges JS, Baisden M, Swift JQ, Bowles WR. Gender differences in analgesia for endodontic pain. J Endod 2008; 34(5): 552-6.
18. Fox J, Atkinson JS, Dinin AP, Greenfield E, Hechtman E, Reeman CA, et al. Incidence of pain following one-visit endodontic treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1970; 30(1): 123-30.
19. Unruh AM. Gender variations in clinical pain experience. Pain 1996; 65(2-3): 123-67.
20. Ruta DA, Bissias E, Ogston S, Ogden GR. Assessing health outcomes after extraction of third molars: the postoperative symptom severity (PoSSe) scale. Br J Oral Maxillofac Surg 2000; 38(5): 480-7.
21. Slade GD, Foy SP, Shugars DA, Phillips C, White RP Jr. The impact of third molar symptoms, pain, and swelling on oral health-related quality of life. J Oral Maxillofac Surg 2004; 62(9): 1118-24.
چاپ شده
2019-03-03
استناد به مقاله
1.
سینا شیرکوندSS, کمال امینیKA, عباسعلی خادمیAK. اثر تزریق انفیلتراسیون دگزامتازون، همراه با بلاک عصب آلوئولار تحتانی (لیدوکایین همراه با اپی‌نفرین 80000/1) بر میزان درد بعد از کار، در دندان‌های خلفی با پالپیت غیرقابل برگشت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2019 [ارجاع شده 23می2019];:37-5. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1303

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد