مقایسه‌ی میزان استحکام باند برشی و شاخص ادهزیو باقی مانده‌ی براکت‌های فلزی باند شده توسط کامپوزیت Ortho-force, Resillience, Transbond XT

  • کوثر عزیزلو Kowsar Azizlo دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
  • فرشته صفریان Fereshteh Safarian استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
  • سمانه صادقی Samaneh Sadeghi استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: در درمان ارتودنسي، ايجاد يک باند مناسب بين مينا و براکت ضروري است. بررسی کارآیی ادهزیوهای مختلف در پیوند براکت‌های ارتودنسی به مینا، نتایجی گوناگون داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی میزان استحکام باند برشی و شاخص ادهزیو باقی‌مانده‌ی براکت‌های فلزی باند شده توسط کامپوزیت Ortho-force، Trans bond XT و Resilience انجام شد.

مواد و روش‌ها: 60در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، 60 دندان کشیده شده‌ی پرمولر اول فک بالا سالم انتخاب گردید. دندان‌ها به صورت تصادفی به سه گروه 20تایی تقسیم شدند: گروه اول توسط کامپوزیت نوری Trans bond XT، گروه دوم توسط کامپوزیت نوری Resilience و گروه سوم توسط کامپوزیت نوری Ortho-force باند شدند. پس از 24 ساعت، آزمون قدرت باند برشی با سرعت کراس‌هد 5/0 میلی‌متر بر دقیقه انجام گرفت. مقادیر شاخص باقی‌مانده‌ی ادهزیو توسط استریومیکروسکوپ محاسبه شد. نتایج قدرت باند برشی توسط آزمون ANOVA و Tukey بررسی گردید. نتایج شاخص باقی‌مانده‌ی ادهزیو نیز توسط آزمون کای اسکوئر بررسی گردید و سطح معنی‌داری (p value < 0/05) در نظر گرفته شد.

یافته ها: قدرت باند برشی در سه گروه از نظر آماری، اختلاف معنی‌داری را نشان داد (p value < 0/01). بیشترین قدرت باند، مربوط به کامپوزیت Trans bond XT به میزان 15/26 مگاپاسکال و کمترین مربوط به کامپوزیت Ortho-force به میزان 11/96 مگاپاسکال بود. از نظر شاخص باقی‌مانده‌ی ادهزیو، تفاوت آماری معنی‌داری بین سه گروه مشاهده نشد (p value = 0/561).

نتیجه‌گیری: میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت Ortho-force نسبت به دو کامپوزیت دیگر کمتر است، اما در محدوده‌ی قابل قبول کلینیکی قرار داشت.

کلید واژه‌ها: براکت ارتودنسی، کامپوزیت، استحکام برشی باند.

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Kowsar Azizloکع, Fereshteh Safarianفص, Samaneh Sadeghiسص. مقایسه‌ی میزان استحکام باند برشی و شاخص ادهزیو باقی مانده‌ی براکت‌های فلزی باند شده توسط کامپوزیت Ortho-force, Resillience, Transbond XT. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:161-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1306

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد