بررسی عوامل بالینی و پاتولوژیک مؤثر بر وضعیت حاشیه‌های تومور در کارسینوماهای جراحی شده در یک بیمارستان آموزشی در جنوب کشور

  • زهره جعفری اشکاوندی Zohreh Jaafari Ashkavandi دانشیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • سمیرا فهیمی نیا Samira Fahiminia کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • راضیه زارع Razieh Zare استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده


مقدمه: کارسینوماها، شایع‌ترین بدخیمی‌های ناحیه‌ی سر و گردن هستند. کفایت حاشیه‌ی جراحی شده برای تصمیم‌گیری در مورد درمان و پیش‌آگهی بیماران مبتلا به کارسینوما حیاتی است. هدف از این مطالعه، شناخت عوامل بالینی و پاتولوژیک مؤثر بر وضعیت حاشیه‌های تومور در کارسینوماهای جراحی شده بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی تمام بیمارانی (71 نفر) که بین سال‌های 95-1385 مورد عمل جراحی کامل کارسینوماهای بافت نرم فک و صورت قرار گرفته بودند، بررسی شد. اطلاعات مربوط به خصوصیات بالینی و هیستوپاتولوژی شامل جنس، سن، نوع تومور، اندازه‌ی تومور، محل تومور، وجود متاستاز لنفاوی، تعداد حاشیه‌های درگیر، درجه‌ی هیستوپاتولوژی تومور، مرحله‌ی‌ بالینی و نتایج برش‌های یخ زده استخراج شد. سپس نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های کای-‌دو مورد ارزیابی قرار گرفت.
يافته‌ها: 38 تعداد 53/5 درصد از بیماران، دارای حاشیه‌ی مثبت، 12/7 درصد حاشیه‌ی نزدیک و 0/8 درصد دارای حاشیه‌ی عاری از تومور بودند. حاشیه‌ی مثبت با اندازه‌ی تومور (p value = 0/01) و نیز با محل تومور ارتباط داشت (p value = 0/03). ارتباطی بین سن، جنس، نوع تومور، وجود متاستاز لنفاوی، درجه‌ی هیستوپاتولوژی تومور، مرحله‌ی بالینی و انجام برش یخ زده با حاشیه‌ی نهایی مشاهده نگردید (p value < 0/05).
نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، 66/2 درصد حاشیه‌های نهایی ضایعات کارسینومای دهان و فک، مثبت یا نزدیک گزارش شد و نتایج حاشیه‌ی نهایی با محل و اندازه‌ی ضایعات ارتباط داشته است.
کلید واژه‌ها: درجه‌ی هیستوپاتولوژی، حاشیه‌ی جراحی، مرحله‌ی بالینی، برش یخ زده، سرطان دهان

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Zohreh Jaafari Ashkavandiزجا, Samira Fahiminiaسفن, Razieh Zareرز. بررسی عوامل بالینی و پاتولوژیک مؤثر بر وضعیت حاشیه‌های تومور در کارسینوماهای جراحی شده در یک بیمارستان آموزشی در جنوب کشور. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:225-32. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1307

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد