ارزیابی پرستیژ تولیدات دندان‌پزشکی ایران در خاورمیانه و جهان

  • سیدجواد قاضی ‏‏میرسعید دانشیار، گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی و عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • فاطمه مسعودی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و کتابدار، نهاد کتابخانه‏ های عمومی کشور، قم، ایران.

چکیده

مقاله از نوع نامه به سردبیر است و خلاصه ندارد

مراجع

1. Neamatollahi H, Mehrabkhani M, Ghafarpour S, Ghasemi A. Evaluation of Mashhad dental school students’ motives and viewpoints on their career choices in 2010. J Mashhad Dent Sch 2014; 38(1): 71–84. [In Persian].
2. Cury J. The evolution of dental research in Brazil. Braz Oral Res 2004; 18(2): 1.
3. Riahi A, Sohbatiha F. Visualization of scientific products and journals at the global level: Casting a glance at Islamic Republic of Iran. J Mod Med Inf Sci 2015; 1(2): 1-11. [In Persian].
4. Ndofirepi A. African universities on a global ranking scale: Legitimation of knowledge hierarchies? South Afr J High Educ 2017; 31(1): 155-74.
5. Butler D. Free journal-ranking tool enters citation market. Nature 2008; 451(7174): 6-7.
6. SCImago. SJR — SCImago Journal & Country Rank. 2007: [2 screen] [cited 2017 Mar 14]. Available from: URL: http://www.scimagojr.com/journalrank.php
7. Godana GD. SCImago. In: Mitchell GR, Church S, Bartosh T, Godana GD, Stohr R, Jones S, et al. editors. Measuring scholarly metrics. 1st ed. Nebraska: Oldfather Press; 2011. p. 22-8.
چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
قاضی ‏‏میرسعیدس, مسعودیف. ارزیابی پرستیژ تولیدات دندان‌پزشکی ایران در خاورمیانه و جهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 22فوریه2019];14(1):109-12. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1311

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'