بررسی مقاومت فشاری و ضخامت لایه‌ای سمان‌های پلی کربوکسیلات‌ هاروارد و آریادنت بر اساس روش 1-12252 استاندارد ایران

  • محمود صبوحی دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نسرین‌السادات دیباجی دانشجوی تخصصی پریودنتولوژی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محسن هرمزی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: سمان پلی کربوکسیلات، یکی از سمان‌های پر مصرف در پروتز، دندان‌پزشکی کودکان و ترمیمی می‌باشد، با این حال مقاومت فشاری و ضخامت لایه‌ای سمان‌های پلی کربوکسیلات نیاز به بررسی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقاومت فشاری و ضخامت لایه‌ای سمان‌های پلی کربوکسیلات‌ هاروارد و آریادنت بر اساس روش 1-12252 استاندارد ایران بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود و در مجموع 20 نمونه جهت آزمون ضخامت لایه‌ای و مقاومت فشاری سمان‌های مورد بررسی، آماده‌سازی شد که سهم هر سمان، 10 نمونه بود. پنج نمونه برای آزمون ضخامت لایه‌ای و پنج نمونه برای مقاومت فشاری از هر سمان، مطابق دستور‌العمل 1-12252 استاندارد ایران (ISO 9917-1 :2007) مورد آزمایش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با آزمون ANOVA جهت بررسی سطح معنی‌دار بودن، مورد بررسی قرار گرفت (α = 0/05). 

يافته‌ها: میانگین ضخامت لایه‌ای سمان هاروارد، 0/58 ± 26 میکرومتر، سمان آریادنت، 4/34 ± 77/2 میکرومتر بود. میانگین مقاومت فشاری سمان هاروارد، 82/11 ± 68/67 مگاپاسکال و سمان آریادنت، 5/24 ± 63/46 مگاپاسکال بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به معیارهای تعیین شده از طریق استاندارد 1-12252 ایران از بین دو سمان مورد بررسی، ضخامت لایه‌ای سمان هاروارد و سمان آریادنت بالاتر از حد مجاز استاندارد و غیر قابل قبول بود، اما مقاومت فشاری هر دو سمان با توجه به حد مجاز استاندارد، قابل قبول بودند.

کلید واژه‌ها: سمان پلی کربوکسیلات، ضخامت لایه‌ای، استحکام فشاری.

مراجع

1. Sakaguchi RL, Powers JM. Craig's restorative dental materials. 13th ed. St Louis: Mosby Co, 2012. p. 327-55.
2. Schwartz NI, Whitsett LD, Berry TG, Stewart JL. Unserviceable crowns and fixed partial dentures. Life-span and causes for loss of serviceability. J Am Dent Assoc 1970; 81(6): 1395-401.
3. ISO 9917-1:2007. Dentistry water-based cements, part 1-Powder/Liquid Acid-Based cements [Online]. [cited 2007]; Available from: URL: https://www.iso.org/standard/45818.html
4. Shillingburg HT, Jr, Sather DA, Wilson EL, Jr, Cain JR, Mitchell DL, Blanco LJ, et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed. Hanover Park, IL: Quintessence Publishing Co, Inc; 2012. p. 383-413.
5. Withe SN, YU Z. Film thickness of new adhesive luting agents. The Journal of Prosthetic Dentistry 1992; 67(6): 782-5.
6. White SN, Yu Z, Kipnis V. Effect of seating force on film thickness of new adhesive luting agents. The Journal of Prosthetic Dentistry 1992; 68(3): 476-81.
7. Strutz JM, White SN, Yu Z, Kane CL. Luting cement-metal surface physicochemical interactions on film thickness. J Prosthet Dent 1994; 72(2): 128-32.
8. Elahi P, Nadegaran H. Measuring and comparing the thickness of the phosphate Ariadent genetics and genomics phosphate cement into a helium-neon laser optical interference method. Laser in Medicine 2005; 3(4): 9-15. [In Persian].
9. Christensen GJ. Clinical and research advancements in cast-gold restoration. The Journal of Prosthetic Dentistry 1971; 25(1): 62-8.
10. McLean JW, von Fraunhofer JA. The estimation of cement film thickness by an in vivo technique. Br Dent J 1971; 131(3): 107-11.
11. Rosentiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed. St. Louis: Mosby Inc., 2006.
12. Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Dental cement. In: Anusavice KJ. editor. Phillips' science of dental materials. 11th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2003. p. 443-93.
13. Nicholls JI. Crown retention. Part II. The effect of convergence angle variation on the computed stresses in the luting agent. Journal of Prosthetic Dentistry 1974; 31(6): 651-7.
14. Nicholis JI. Crown retention. Part I. Stress analysis of symmetric restorations. Journal of Prosthetic Dentistry 1974; 31(2): 179-84.
15. Oilo G. Luting cements: a review and comparison. Int Dent J 1991; 41(2): 81-8.
16. White SN, Yu Z. Compressive and diametral tensile strengths of current adhesive luting agents. J Prosthet Dent 1993; 69(6): 568-72.
17. Bansal RK, Tewari US, Singh P, Murthy DV. Influence of cryolite on the properties of polycarboxylate cement. J Prosthet Dent 1995; 73(2): 210-3.
18. Li ZC, White SN. Mechanical properties of dental luting cements. J Prosthet Dent 1999; 81(5): 597-609.
19. Douglas WH. Strength of the new systems in Glass-lonomers, The Next Gcneration. In: Hunt PR, editor. International symposia in dentistry. Philadelphia, PA; 1998. p. 209-16.
20. Negm MM, Beech DR, Grant AA. An evaluation of mechanical and adhesive properties of Polycarboxylate and glass ionomer cements. J Oral Rehabil 1982; 9(2): 161-7.
21. Ahmadian Khoshemehr L, Arbabi Kalati R, Arbabi Kalati P. Comparison of elastic modulus and compressive strength of Ariadent and Harvard polycarboxylate cement and vitremer resin modified glass ionomer. Zahedan J Res Med Sci 2009; 11(3): 17-24. [In Persian].
چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
صبوحیم, دیباجین, هرمزیم. بررسی مقاومت فشاری و ضخامت لایه‌ای سمان‌های پلی کربوکسیلات‌ هاروارد و آریادنت بر اساس روش 1-12252 استاندارد ایران. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 22فوریه2019];14(1):75-2. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1316

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'