بررسی مقاومت فشاری و ضخامت لایه‌ای سمان‌های پلی کربوکسیلات‌ هاروارد و آریادنت بر اساس روش 1-12252 استاندارد ایران

  • محمود صبوحی Mahmoud Sabouhi دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نسرین‌السادات دیباجی Nasrin al-Sadat Dibaji دانشجوی تخصصی پریودنتولوژی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محسن هرمزی Mohsen Hormozi استادیار، گروه پروتزهای دندانی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: سمان پلی کربوکسیلات، یکی از سمان‌های پر مصرف در پروتز، دندان‌پزشکی کودکان و ترمیمی می‌باشد، با این حال مقاومت فشاری و ضخامت لایه‌ای سمان‌های پلی کربوکسیلات نیاز به بررسی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقاومت فشاری و ضخامت لایه‌ای سمان‌های پلی کربوکسیلات‌ هاروارد و آریادنت بر اساس روش 1-12252 استاندارد ایران بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود و در مجموع 20 نمونه جهت آزمون ضخامت لایه‌ای و مقاومت فشاری سمان‌های مورد بررسی، آماده‌سازی شد که سهم هر سمان، 10 نمونه بود. پنج نمونه برای آزمون ضخامت لایه‌ای و پنج نمونه برای مقاومت فشاری از هر سمان، مطابق دستور‌العمل 1-12252 استاندارد ایران (ISO 9917-1 :2007) مورد آزمایش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با آزمون ANOVA جهت بررسی سطح معنی‌دار بودن، مورد بررسی قرار گرفت (α = 0/05). 

يافته‌ها: میانگین ضخامت لایه‌ای سمان هاروارد، 0/58 ± 26 میکرومتر، سمان آریادنت، 4/34 ± 77/2 میکرومتر بود. میانگین مقاومت فشاری سمان هاروارد، 82/11 ± 68/67 مگاپاسکال و سمان آریادنت، 5/24 ± 63/46 مگاپاسکال بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به معیارهای تعیین شده از طریق استاندارد 1-12252 ایران از بین دو سمان مورد بررسی، ضخامت لایه‌ای سمان هاروارد و سمان آریادنت بالاتر از حد مجاز استاندارد و غیر قابل قبول بود، اما مقاومت فشاری هر دو سمان با توجه به حد مجاز استاندارد، قابل قبول بودند.

کلید واژه‌ها: سمان پلی کربوکسیلات، ضخامت لایه‌ای، استحکام فشاری.

چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Mahmoud Sabouhiمص, Nasrin al-Sadat Dibajiند, Mohsen Hormoziمه. بررسی مقاومت فشاری و ضخامت لایه‌ای سمان‌های پلی کربوکسیلات‌ هاروارد و آریادنت بر اساس روش 1-12252 استاندارد ایران. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 19آگوست2018];14(1):75-2. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1316

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد