آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی در زمینه‌ی دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد

Evidence-based dentistry

  • مهران طارمسری Mehran Taramsari دانشیار، مرکز تحقیقات علوم دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • بردیا ودیعتی Bardia Vadiati استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • نیلوفر عطاران مشهدی Niloofar Attaran Mashhadi دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
  • مریم بیدار Maryam Bidar استاد، مرکز تحقيقات دندان‌پزشکي، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران.
  • محبوبه دهقانی Mahboobe Dehghani استاديار، مرکز تحقيقات دندان‌پزشکي، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دندان‌پزشكي مبتني بر شواهد EBD (Evidence-based Dentistry) رويكردي براي حفظ سلامت دهان است كه شامل تلفيق مناسب شواهد علمي با وضعيت دهاني و عمومي بيمار، مهارت كلينيكي دندان‌پزشك و اولويت‌هاي بيمار می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی آگاهی، دانش خودارزياب و نگرش در زمینه‌ی EBD در دانشجویان دندان‌پزشکی واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است.

مواد و روشها: در اين مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، پرسش‌نامه‌هاي EBD در بين 95 نفر از دانشجويان توزيع گرديد. سؤالات پرسش‌نامه شامل سه بخش آگاهي، دانش و نگرش در زمينه‌ی EBD بود. در بررسی نتايج، از آزمون همبستگي Pearson استفاده گرديد. سطح معنی‌داري کمتر از 0/05 بود.

يافته ها: تعداد 82 دانشجو، پرسش‌نامه را تكميل کردند (مشاركت 86 درصد). در بخش آگاهي از EBD،62/2 درصد، آگاهي متوسط، 26/8 درصد، آگاهي نامطلوب و تنها 11 درصد، آگاهي مطلوب داشتند. در زمينه‌ی سطح دانش EBD،7/3 نيمي داراي سطح دانش نامطلوب، 41/5 درصد با دانش متوسط و تنها درصد داراي سطح دانش مطلوب بودند. در ارزيابي سطح نگرش، 56/1 درصد، نگرش متوسط، 42/7 درصد، نگرش مطلوب و تنها 1/2 درصد، داراي نگرش نامطلوب بودند.

نتيجه گيري: با وجود نگرش مطلوب و آگاهی متوسط در زمینه‌ی EBD، سطح دانش و توانایی به کارگیری و استفاده‌ی بالینی از آن، در حد مطلوبی نیست و نیاز به یک برنامه‌ی آموزشی کاربردی احساس می‌گردد.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشكي مبتني بر شواهد، آگاهي، دانش، نگرش.

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Mehran Taramsariمط, Bardia Vadiatiبو, Niloofar Attaran Mashhadiنعم, Maryam Bidarمب, Mahboobe Dehghaniمد. آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندان‌پزشکی در زمینه‌ی دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:169-76. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1323

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد