تغییرات سیتولوژیک مخاط گونه و حاشیه‌ی طرفی زبان در افراد در معرض دود سیگار و غیر سیگاری با رنگ‌آمیزی پایانیکولا در بیماران بدون ضایعه‌ی بالینی

  • آرش متقی Arash Mottaghi استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • آتوسا امین‌زاده Atousa Aminzadeh استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • کیوان شیرنشان Keivan Shirneshan پاتولوژیست عمومی، اصفهان، ایران.
  • آذر محمدی ده‌چشمه Azar Mohammadi Dehcheshmeh دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • امیرهوشنگ هاشمی Amir Houshang Hashemi دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه تلاش براي شناسايي ضايعات پيش‌بدخيم، دو چندان شده است. يکي از اين روش‌ها، سيتولوژي با برس مي‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تغييرات قابل مشاهده در نمونه‌هاي سيتولوژي بيماران در معرض دود سيگار با رنگ‌آميزي پاپانيکولا با نمونه‌هاي بيماران سالم بود.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه‌ی توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي، در دو گروه 23 تایی (مورد و شاهد)، نمونه‌ی براش سيتولوژي توسط مسواک استريل شده از گونه و حاشیه‌ی طرفی زبان بيماران در معرض دود سيگار، با ثبت مدت زمان مجاورت با دود سیگار (چند ساعت در روز) تهيه شد. نمونه‌ها که قبلاً توسط اسپري مخصوص ثابت شده بودند، در آزمايشگاه به روش پاپانيکولا رنگ‌آميزي شدند. سپس نمونه‌ها جهت مشاهده‌ی فراواني سلول‌هاي گرانولر، سلول دو‌هسته‌اي، هستک واضح، کروماتين خشن، واکوئول هسته‌اي، سلول اپوپتوتيک، پلئومورفيسم هسته و پلئومورفيسم سيتوپلاسم ارزيابي شدند و نتايج ثبت گردید. داده‌ها توسط آزمون 2χ و تی مستقل تجزیه و تحلیل شد (α = 0/05).

يافته‌ها: تتعداد موارد مشاهده شده در مخاط گونه و حاشیه‌ی طرفی زبان در معیارهای میکرونوکلئوس، هسته‌ی واضح، پلی‌مرفیسم، التهاب و افزایش کراتین بین گروه در معرض دود سیگار (p value = 0/31) و افراد سالم گروه شاهد (p value = 0/26) تفاوت معنی‌داری نداشت. در میانگین سال‌های مصرف سیگار، در دو گروه افراد در معرض دود سیگار با سلول دو‌هسته‌ای و بدون سلول دو‌هسته‌ای، تفاوت معنی‌داری وجود داشت (p value = 0/004).

نتیجه‌گیری: با افزایش سال‌های مجاورت اشخاص سالم با افراد سیگاری، ممکن است خطر ایجاد تغییرات سایتولوژیک در مخاط دهان افراد بالاتر رود، هر چند سیگار، تغییری به عنوان عامل خطر بالقوه برای وقوع تغییرات موکوزال در افراد در معرض آن نداشت.

کلید واژه‌ها: سلول‌شناسی، مخاط گونه، سيگار کشیدن.

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Arash Mottaghiآم, Atousa Aminzadehآا, Keivan Shirneshanکش, Azar Mohammadi Dehcheshmehآمد, Amir Houshang Hashemiاه. تغییرات سیتولوژیک مخاط گونه و حاشیه‌ی طرفی زبان در افراد در معرض دود سیگار و غیر سیگاری با رنگ‌آمیزی پایانیکولا در بیماران بدون ضایعه‌ی بالینی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:286-93. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1328

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد