رابطه‌ی بین شاخص‌های روانی- اجتماعی بیماران نوجوان و همکاری آنها در درمان ارتودنسی

  • ستاره انقیاد Setareh Enghiad دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • سوسن صادقیان Susan Sadeghian استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سمیه مهرابی کوشکی Somayeh Mehrabi Koushki دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • احمدرضا زمانی آبنیلی Mohammadreza Zamani Abnili استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: همکاری بیمار نوجوان و والدین او، نقش مهمی در دستیابی به نتایج مطلوب درمان‌های ارتودنسی ایفا می‌کند. اگر بتوان همکاری بیمار را پیش از آغاز درمان پیش‌بینی کرد، می‌توان با تمهیداتی، آن را ارتقاء داد و از عوارض ناخوشایندی مثل قطع پیش از موعد درمان، جلوگیری نمود. هدف از این مطالعه، تعیین رابطه‌ی بین عوامل روانی- اجتماعی بیمار و همکاری او در درمان ارتودنسی و استفاده از آن برای پیش‌بینی همکاری بیماران نوجوان بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 30 عامل تأثیرگذار بر همکاری بیماران از مقالات استخراج شده و 24 عدد از مهم‌ترین عوامل از دید ارتودنتیست‌ها با روش‌های آماری تعیین و پرسش‌نامه‌ای برای سنجش این موارد طراحی شد. سپس 60 بیمار 11 تا 18 ساله به صورت تصادفی انتخاب و پیش از آغاز درمان، پرسش‌نامه را تکمیل کردند. پس از گذشت حداقل 4 ماه از آغاز درمان، همکاری این بیماران تعیین شد. سپس رابطه‌ی میان هر یک از این عوامل به صورت جداگانه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید (α = 0/05).

يافته‌ها: ععوامل جنس، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت تحصیلی و رفتاری بیمار در مدرسه، احساس نیاز به درمان و شاخص پنجم آزمون شخصیت یعنی وجدانی بودن، با همکاری بیمار ارتباطی معنی‌دار داشتند (p value < 0/05).

نتیجه‌گیری: همکاری بیماران (به خصوص 14 سال به بالا) پیش از درمان ارتودنسی، قابل پیش‌بینی است. 5 عامل جنس، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت تحصیلی و رفتاری بیمار در مدرسه، احساس نیاز بیمار به درمان و شاخص وجدانی بودن با همکاری بیمار رابطه‌ی مثبت داشتند.

کلید واژه‌ها: ارتودنسی، همکاری بیمار، نوجوانان، روانی- اجتماعی. 

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Setareh Enghiadسا, Susan Sadeghianسص, Somayeh Mehrabi Koushkiسمک, Mohammadreza Zamani Abniliازآ. رابطه‌ی بین شاخص‌های روانی- اجتماعی بیماران نوجوان و همکاری آنها در درمان ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:268-76. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1343

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد