وضعیت دندانی دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس شاخص ICDASII

  • زهرا سید معلمی Zahra Saied Moallemi استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی،گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • علی احمدپور Ali Ahmadpour دانشجوی دندان‌پزشکی،کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • علی جعفریان Ali Jafarian دانشجوی دندان‌پزشکی،کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: استفاده از شاخص دقیق، معتبر و تکرارپذیر، برای بررسی اپیدمیولوژیک پوسیدگی دندان ضروری می‌باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت دندانی دانشجویان سال اول و آخر دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان دانشگاه اصفهان با استفاده از شاخصICDASII  (International Caries Detection and Assessment  System) بود.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، 70 نفر از دانشجویان سال اول دندان‌پزشکی، 70 نفر از دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی و 70 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان (در مجموع 210 نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. دانشجویان با استفاده از یونیت دندان‌پزشکی، پروب و آینه مورد معاینه قرار گرفتند. وضعیت سطوح دندان‌ها با استفاده از ICDASII در حالت مرطوب و خشک در فرم‌های مربوط وارد شد و برای آنالیز داده‌ها از آزمون‌های 2χ، همبستگی پیرسون، من‌ویتنی، کروسکال والیس، و مدل خطی تعمیم‌یافته GLM (Generalized Linear Model) استفاده شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته ها: در هیچ یک از افراد، تمام سطوح دندان‌ها سالم نبودند و فقط ۱۹ نفر دارای کدهای ۰۰ تا ۰۲ (پوسیدگی جزیی در مینا) بودند. بیشترین کد پوسیدگی در افراد ۰۱ و در سطح اکلوزال دندان‌ها بود. کمترین سطوح درگیر، سطوح باکال و لینگوال و شایع‌ترین کد پوسیدگی در پوسیدگی‌های عاجی کد ۰۴ بود. مدل خطی تعمیم‌یافته، نشان داد که پوسیدگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، سپس دانشجویان سال اول و در آخر دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی بیشتر بود (p value = 0/001). همچنین با افزایش تحصیلات مادر، میزان پوسیدگی در دانشجویان کاهش داشت (p value < 0/001).

نتیجه‌گیری: ارزیابی پوسیدگی با سیستم ICDASII، اطلاعات دقیقی را برای پیشگیری و درمان صحیح ارائه می‌دهد. پوسیدگی با گسترش در حد مینا، بیشترین وضعیت پوسیدگی در دانشجویان بود. شدت و وسعت پوسیدگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان بیشتر و در دانشجویان سال آخر دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، کمتر مشاهده گردید. تدوین و طراحی واحدهای درسی یا فوق‌العاده جهت آموزش سلامت دهان و دندان به منظور ارتقای سلامت دانشجویان پیشنهاد می‌گردد.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی دندان، ICDASII، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشجویان، مطالعات اپیدمیولوژیک دهان و دندان.

 

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Zahra Saied Moallemiزسم, Ali Ahmadpourعا, Ali Jafarianعج. وضعیت دندانی دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس شاخص ICDASII. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:320-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1344

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد