ارزیابی دیدگاه دندان‌پزشکان شهر اصفهان از سیستم‌های ایمپلنت، شناخت و رضایت‌مندی آنها، موفقیت و شکست سیستم‌ها

  • منیره نیلی احمدآبادی Monireh Nilli Ahmadabadi گروه پروتز، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • داود داوری Davood Davari دکترای تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه:  با توجه به روند روزافزون استفاده از ایمپلنت، این مسأله مورد سؤال بسیاری از دندان‌پزشکان است که میزان رضایت و فراوانی استفاده از سیستم‌های مختلف ایمپلنت به چه میزانی است، تا با استفاده از این تجربیات، دندان‌پزشکان خود نیز از شک پیرامون استفاده از سیستم ارجح بیرون آیند. در این مطالعه، تجربیات دندان‌پزشکان پیرامون سیستم‌های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: این یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که با استفاده از پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 40 پرسش در مورد جوانب مختلف درمان انجام شد و با ارائه به 100 نفر از دندان‌پزشکان شامل 51 نفر عمومی، 21 نفر متخصص پروتز و 28 نفر جراح لثه و فک و صورت جمع‌آوری گردید. نتایج با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر و کروسکال والیس در سطح 0/05  = α مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

يافته‌ها: تفاوت معنی‌داری میان دندان‌پزشکان عمومی و متخصص در انتخاب نوع سیستم وجود نداشت
(0/417 = p value). استفاده از سیستم DIO (کره جنوبی) بیشتر از سایر سیستم‌ها بود. به طور معنی‌داری متخصصین پروتز بیشتر از جراحان و جراحان، بیشتر از دندان‌پزشکان عمومی در جلب نظر بیماران موفق بودند (0/02 = p value). در مورد شایع‌ترین علت شکست، تفاوت معنی‌داری میان دندان‌پزشکان مشاهده نگردید (0/817 = p value). 88 درصد از دندان‌پزشکان، رد کردن درمان ایمپلنت توسط بیمار را مشکلات مالی می‌دانستند. 65 درصد دندان‌پزشکان، رضایت‌مندی بیماران از درمان ایمپلنت را متوسط ارزیابی نمودند..

نتیجه‌گیری: استفاده‌ی بیشتر از سیستم DIO به دلیل قیمت مناسب‌تر، کیفیت و خدمات بهتر آن بود.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت دندانی، دندان‌پزشک، پرسش‌نامه

چاپ شده
2018-09-23
استناد به مقاله
1.
Monireh Nilli Ahmadabadiمنا, Davood Davariدد. ارزیابی دیدگاه دندان‌پزشکان شهر اصفهان از سیستم‌های ایمپلنت، شناخت و رضایت‌مندی آنها، موفقیت و شکست سیستم‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:340-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1347

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد