ارزیابی دیدگاه دندان‌پزشکان شهر اصفهان از سیستم‌های ایمپلنت، شناخت و رضایت‌مندی آنها، موفقیت و شکست سیستم‌ها

  • منیره نیلی احمدآبادی Monireh Nilli Ahmadabadi گروه پروتز، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • داود داوری Davood Davari دکترای تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه:  با توجه به روند روزافزون استفاده از ایمپلنت، این مسأله مورد سؤال بسیاری از دندان‌پزشکان است که میزان رضایت و فراوانی استفاده از سیستم‌های مختلف ایمپلنت به چه میزانی است، تا با استفاده از این تجربیات، دندان‌پزشکان خود نیز از شک پیرامون استفاده از سیستم ارجح بیرون آیند. در این مطالعه، تجربیات دندان‌پزشکان پیرامون سیستم‌های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: این یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که با استفاده از پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 40 پرسش در مورد جوانب مختلف درمان انجام شد و با ارائه به 100 نفر از دندان‌پزشکان شامل 51 نفر عمومی، 21 نفر متخصص پروتز و 28 نفر جراح لثه و فک و صورت جمع‌آوری گردید. نتایج با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر و کروسکال والیس در سطح 0/05  = α مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

يافته‌ها: تفاوت معنی‌داری میان دندان‌پزشکان عمومی و متخصص در انتخاب نوع سیستم وجود نداشت
(0/417 = p value). استفاده از سیستم DIO (کره جنوبی) بیشتر از سایر سیستم‌ها بود. به طور معنی‌داری متخصصین پروتز بیشتر از جراحان و جراحان، بیشتر از دندان‌پزشکان عمومی در جلب نظر بیماران موفق بودند (0/02 = p value). در مورد شایع‌ترین علت شکست، تفاوت معنی‌داری میان دندان‌پزشکان مشاهده نگردید (0/817 = p value). 88 درصد از دندان‌پزشکان، رد کردن درمان ایمپلنت توسط بیمار را مشکلات مالی می‌دانستند. 65 درصد دندان‌پزشکان، رضایت‌مندی بیماران از درمان ایمپلنت را متوسط ارزیابی نمودند..

نتیجه‌گیری: استفاده‌ی بیشتر از سیستم DIO به دلیل قیمت مناسب‌تر، کیفیت و خدمات بهتر آن بود.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت دندانی، دندان‌پزشک، پرسش‌نامه

مراجع

1. Chang M, Odman PA, Wennstrom JL, Andersson B. Esthetic outcome of implant-supported single-tooth replacements assessed by the patient and by prosthodontists. Int J Prosthodont 1999; 2(4): 35-41.
2. Chang M, Wennström JL, Odman P, Andersson B. Implant supported single-tooth replacements compared to contralateral natural teeth. Crown and soft tissue dimensions. Clin Oral Implants Res 1999; 10(3): 185-94.
3. Nadimi F. Satisfactory evaluation of single implant inserted in anterior maxilla area in patient who treated in Isfahan school of dentistry. [Thesis for DDS]. Isfahan, Iran: School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008. [In Persian].
4. Derks J, Håkansson J, Wennström JL, Tomasi C, Larsson M, Berglundh T. Effectiveness of implant therapy analyzed in a Swedish population: early and late implant loss. J Dent Res 2015; 94(3 Suppl): 44S-51S.
5. Derks J, Håkansson J, Wennström JL, Klinge B, Berglundh T. Patient-reported outcomes of dental implant therapy in a large randomly selected sample. Clin Oral Implants Res 2015; 26(5): 586-91.
6. Narby B, Kronström M, Söderfeldt B, Palmqvist S. Changes in attitudes toward desire for implant treatment: a longitudinal study of a middle-aged and older Swedish population. Int J Prosthodont 2008; 21(6): 481-5.
7. Caplanis N, Kan JY, Lozada JL. Implant dentistry education for the practicing dentist. J Calif Dent Assoc 2001; 29(11): 757-64.
8. Klokkevold PR. Implant education in the dental curriculum. J Calif Dent Assoc 2001; 29(11): 747-55.
9. Engquist B, Bergendal T, Kallus T, Linden U. A retrospective multicenter evaluation of osseointegrated implants supporting overdentures. Int J Oral Maxillofac Implants 1988; 3(2): 129-34.
10. Akeredolu PA, Adeyemo WL, Gbotolorun OM, James O, Olorunfemi BO, Arotiba GT. Knowledge, attitude, and practice of dental implantology in Nigeria. Implant Dent 2007; 16(1): 110-8.
11. Peled M, Ardekian L, Tagger-Green N, Gutmacher Z, Machtei EE. Dental implants in patients with type 2 diabetes mellitus: a clinical study. Implant Dent 2003; 12(2): 116-22.
12. Andersson B, Odman P, Lindvall AM, Brånemark PI. Surgical and prosthodontic training of general practitioners for single tooth implants: A study of treatments performed at four general practitioners' offices and at a specialist clinic after 2 years. J Oral Rehabil 1995; 22(8): 543-8.
13. Esfandiari S, Lund JP, Thomason JM, Dufresne E, Kobayashi T, Dubois M, et al. Can general dentists produce successful implant overdentures with minimal training? J Dent 2006; 34(10): 796-801.
14. Ng PC, Pow EH, Ching SH, Lo EC, Chow TW. Dental implant practice among Hong Kong general dental practitioners in 2004 and 2008. Implant Dent 2011; 20(1): 95-105.
چاپ شده
2018-09-23
استناد به مقاله
1.
Monireh Nilli Ahmadabadiمنا, Davood Davariدد. ارزیابی دیدگاه دندان‌پزشکان شهر اصفهان از سیستم‌های ایمپلنت، شناخت و رضایت‌مندی آنها، موفقیت و شکست سیستم‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2018 [ارجاع شده 12جولای2020];:340-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1347

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد