بررسی فراوانی ایمپلنت‌های قرار داده شده در بخش ایمپلنت‌های دندانی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تفکیک فاکتورهای جراحی و پروتزی

  • روح‌ا... ناصری Roohollah Naseri استادیار، مرکز تحقیقات علوم دندان‌پزشکی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • احمد مقاره‌عابد Ahmad Moghareh Abed استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • وحید ستایش Vahid Setayesh دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • اشکان فروزنده Ashkan Forouzandeh دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

 

مقدمه: تاکنون در مورد اطلاعات دموگرافیک ایمپلنت‌های قرار گرفته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارشی داده نشده است. هدف از این پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات به صورت سازمان‌یافته از پرونده‌های بخش ایمپلنت و تشکیل یک پایگاه داده به منظور تسهیل دسترسی به آنها بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، پرونده‌ی تمامی بیماران از مهرماه 1391 تا مهرماه 1395 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات موجود در پرونده‌ها به تفکیک فاکتورهای دموگرافیک، تاریخچه‌ی پزشکی، اطلاعات جراحی، پروتزی و پیگیری استخراج شد. در نهایت داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 گردید و توسط روش‌های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: در مجموع 640 بیمار، 1890 ایمپلنت دریافت کردند. 70/5 درصد ایمپلنت‌ها در گروه سنی 41-70 سال کار شده بود. بیشترین تعداد ایمپلنت در خلف مندیبل (37/2 درصد) و ناحیه‌ی مولر اول قرار داشت. فرایندهای آگمنتاسیون استخوان در 50/5 درصد ایمپلنت‌ها انجام شد که بیشترین میزان آن در قدام ماگزیلا بود. پرمصرف‌ترین پودر استخوان، Cerabone و پرمصرف‌ترین ممبران‌ها، Osseoguard و Cytoplast و پرمصرف‌ترین مارک ایمپلنت (Zimmer) بود. بر اساس ابعاد ایمپلنت، قطر 4/1 میلی‌متر و طول 12 میلی‌متر اغلب مورد استفاده قرار گرفته بود. ایمپلنت‌های Bone level (59/5 درصد) بیش از Tissue level (40/5 درصد) به کار رفتند.

نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های این پژوهش می‌توان چنین استنباط کرد که بیشتر مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، بیش از 50 سال سن دارند و همچنین تکنیک‌های آگمنتاسیون استخوان در بیش از 50 درصد موارد انجام می‌شود.

کلید واژه‌ها: اایمپلنت دندانی، پرونده‌ی دندان‌پزشکی، پروتز دندانی با ساپورت ایمپلنت.

چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Roohollah Naseriرن, Ahmad Moghareh Abedام, Vahid Setayeshوس, Ashkan Forouzandehاف. بررسی فراوانی ایمپلنت‌های قرار داده شده در بخش ایمپلنت‌های دندانی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تفکیک فاکتورهای جراحی و پروتزی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 16اکتبر2018];:177-86. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1352

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد